Szervezet

Az EOQ MNB tevékenységének összefoglaló ismertetése

A szervezet megalapítása és általános jellemzése

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságát (EOQ MNB) 1972-ben az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, a Kohó- és Gépipari Minisztérium, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, valamint a Magyar Szabványügyi Hivatal alapította.

A szervezet 1972 óta teljes jogú tagja az Európai Minőségügyi Szervezetnek, az EOQ-nak.

Az EOQ MNB 1991-ben társadalmi szervezetté alakult át, melyet a Fővárosi Bíróság 1992. február 13-án vett nyilvántartásba, majd 1998. január 1-től közhasznú szervezetté nyilvánította.

A Bíróság 2016-ban elfogadva a 2015. március 16-i Közgyűlés Alapszabály módosítását ésszervezetünket Közhasznú Egyesületté nyilvánította így nevünk EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület -re változott.

A szervezet célja, hogy az önkéntesség elvén alapuló tagsági viszony és szervezet keretében, önkormányzati elven szervezze a tagok közös tevékenységét az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) és más nemzetközi szervezetek minőségügyi törekvéseinek megismertetésével,
adaptálásával, a hazai minőségi színvonal fejlesztése és nemzetközi szintre való emelése érdekében.

Célja továbbá, hogy a magyar minőségügy eredményeit megismertesse az EOQ és más nemzetközi szervezetek fórumain, a magyar szakembereket bekapcsolja ezen nemzetközi minőségügyi szervezetek tevékenységébe. A szervezet a célok elérése érdekében a következő tevékenységeket látja el:

– tudományos tevékenység, kutatás
– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
– fogyasztóvédelem – európai integrációs elősegítése.

Az EOQ MNB tagságát a minőség iránt elkötelezett egyéni és jogi tagok alkotják; az utóbbiak között megtalálhatók ipari és szolgáltató vállalatok, minisztériumok, önkormányzatok, tanácsadó és tanúsító cégek, oktatási és egészségügyi intézmények, kutatóintézetek és vizsgáló laboratóriumok, valamint a minőségirányítás területén működő vezető munkatársaik.
Az EOQ MNB jelenleg 896 egyéni és képviselői taggal és 232 jogi taggal rendelkezik.
Az EOQ MNB tevékenységének alapját a Közgyűlés által elfogadott Alapszabály képezi, amely szerint az EOQ MNB munkáját az Elnökség irányítja és tanácsadó testülete a Választmány.

Szakbizottságok

Az EOQ MNB szakmai tevékenységének jelentős részét szakbizottsági munka keretén belül – minden érdeklődő számára nyitottan – fejti ki. Jelenleg az EOQ MNB a következő 12 Szakbizottságot működteti:

♦ Gépjármű Szakbizottság

♦ Gyógyszeripari Szakbizottság

♦ Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakbizottság

♦ Építésügyi Szakbizottság

♦ Minőségrendszerek Szakbizottság

♦ Közigazgatási és Fogyasztóvédelmi Szakbizottság

♦ Oktatási és Terminológiai Szakbizottság

♦ Metrológia és Megbízhatósági Szakbizottság

♦ Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Szakbizottság

♦ Hat Szigma, Lean és Statisztikai Módszerek Szakbizottság

♦ Informatikai Szakbizottság

♦ Egészségügyi és Szociális Szakbizottság

Rendezvények

Az EOQ MNB évente néhány nagyobb részvételi díjas hazai konferenciát és más rendezvényt, valamint átlagosan 15 továbbképző tanfolyamot szervez a széles körűen értelmezett minőségügy aktuális témaköreiben. A Szakbizottságok – önállóan vagy együttműködve egymással és más
minőségügyi szervezetekkel – évente átlagosan 60 kisebb-nagyobb részvételi díjmentes rendezvényt vagy üzemlátogatást szerveznek. Ezeken közvetlen lehetőség adódik a kötetlen információ- és tapasztalatcserére is.

Az EOQ MNB az elmúlt időszakban – többek között – a következő kiemelkedő jelentőségű nemzetközi konferenciákat rendezte:

− 44. EOQ kongresszus (Európai Minőségügyi Kongresszus), Budapest, 2000. június 12-16.
Résztvevők száma: 54 országból közel 1100 fő

− Közép-és Kelet-Európai Országok II. Nemzetközi Minőségügyi Konferenciája, Budapest, 2002. november 25-26.
Résztvevők száma: 19 országból több mint 130 fő

− TAIEX Minőségügyi Szimpózium, Budapest, 2005. június 5.
Résztvevők száma: 14 országból több mint 110 fő

− EU Konferencia a Minőségpolitikáról, Debrecen, 2006. március 30-31.
Résztvevők száma: 8 országból közel 400 fő

− Országos Minőségügyi Konferencia és IAQ (Nemzetközi Minőségügyi Akadémia)
Szimpózium, Budapest, 2007. május 24-25.
Résztvevők száma: 12 országból közel 400 fő

− IAMA Agrárgazdasági Világfórum, Budapest, 2009. június 20-23.
Résztvevők száma: 52 országból több mint 420 fő

− 55. EOQ Kongresszus (Minőségügyi Világkongresszus, EU elnökségi rendezvény), Budapest, 2011. június 20-23.
Résztvevők száma: 61 országból több mint 640 fő

− Nemzetközi Minőségügyi Akadémia I. Minőségügyi Világfóruma, Budapest, 2015. október 26-27.
Résztvevők száma: 45 országból több mint 300 fő

Minőségügyi szakemberek továbbképzése

Az EOQ MNB elsősorban az EOQ „Minőségügyi Szakemberek Harmonizált Regisztrációs és Tanúsítási Rendszere” ismeretanyaga alapján járul hozzá a minőségügyi szakemberek ismereteinek bővítéséhez és elismertetéséhez, amit nemzeti hatáskörben működtet. A Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) 2008. január 10-én az EOQ MNB közhasznú szervezetet felnőttképzési intézményként akkreditálta. 2016. év végéig az EOQ MNB közel 3265 EOQ MNB tanúsítványt adott ki az EOQ MNB harmonizált követelményrendszerét teljesítő szakemberek (Minőségügyi Rendszermenedzser és Auditor, Környezeti Rendszermenedzser és Auditor, Információbiztonsági Rendszermenedzser és Auditor stb.) részére. Az EOQ MNB önállóan szervezi – az EOQ MNB tanúsítványok megújításához szükséges – magas színvonalú szintentartó tanfolyamokat.

Az EOQ MNB a minőségügyi szakemberképzés területén Minőségügyi Képző Központként elfogadta (mintegy akkreditálta) – a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézete, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai
Mérnöki Kara, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara valamint a Debreceni Egyetem Egészségügyi Centruma által szervezett – szakirányú továbbképzéseket.

Főbb projektek

− Az EOQ MNB 2004-ben – a Belügyminisztériummal együttműködve – aktívan közreműködött a „Közigazgatási Minőségi Díj” modelljének és értékelési rendszerének kidolgozásában és  bevezetésében. A 2004-ben első alkalommal meghirdetett „Magyar Közigazgatási Minőségi Díj” pályázatok jelentős részét az EOQ MNB megfelelő képesítéssel rendelkező vezetőségi tagjai értékelték. A pályázati rendszert a Belügyminisztérium 2005-ben és 2006-ban változatlan formában valósította meg, majd 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben a Miniszterelnöki Hivatal – az EOQ MNB bevonásával – sikeresen folytatta.

− Az FVM vezetése 2005-ben kezdeményezte, majd évente meghirdeti a „Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj” pályázatot. A modell adaptálására és bevezetésére az EOQ MNB kapott felkérést. A földművelési és vidékfejlesztési miniszter a MAMD Bizottság javaslata alapján először 2006. március 15-e alkalmából adta ki a Díjat. Az EOQ MNB hasonló módon működött közre a 2007, 2008, 2009 és 2010 évi pályázatok előkészítésében és értékelésében is. Az EOQ MNB elnöke jelenleg is tagja a MAMD Bíráló Bizottságnak.

− Az EOQ MNB szakértői aktívan közreműködtek a BUNGE Zrt. 2010-2013. évi minőségfejlesztő programjában, amely a termékek fogyasztóorientált minőségjavítására és gyártmányfejlesztésére irányuló projekteket tartalmazta.

− 2013-ban csatlakoztunk a 2006-ban indult, finn kezdeményezésű Skandináv Minőség–Innováció Nemzetközi Pályázathoz. Magyarországi vállalkozások már az első évben összesen 14 pályázatot nyújtottak be, ezek közül 2 pályázat – egy közép- és egy mikrovállalkozás – díjazott lett.

− 2013-2014-ben részt veszünk egy magyar-osztrák-román egészségügyi projektben, ami az EU harmonizált követelményrendszer kidolgozására irányul a kórházak és más nagy egészségügyi intézmények minőségügyi vezetői képzésére vonatkozóan.

A felsorolt projekteken kívül az EOQ MNB számos más EOQ projektben, valamint több hazai minőségfejlesztési és innovációs programban vesz részt.

Kiadványok és publikációk

− A „Minőség és Megbízhatóság” című tudományos-műszaki szakfolyóirat 1997-től kezdve az EOQ MNB kiadásában, – kinyomtatva és elektronikusan – évente 6 alkalommal jut el jelenleg közel 3000 példányban a szakemberekhez. Referálásra kerülnek az amerikai „Quality Progress” és a német „Qualität und Zuverlässigkeit” szakfolyóiratokban megjelent publikációk. A folyóirat kiadását az EOQ MNB mintegy 30 jogi tagvállalata támogatja.

− Az „EOQ MNB Évkönyve” 1993. óta évente kerül kiadásra; az utóbbi években a honlapon olvasható, amely több más információ mellett tartalmazza az érvényes Alapszabályt, az egyéni és jogi tagokat, valamint az EOQ MNB tanúsítványával rendelkező szakemberek jegyzékét is.

− Az EOQ MNB évente további kiadványokat, illetve CD-t jelentet meg, amelyek elsősorban hazai és külföldi minőségügyi rendezvényeken elhangzott előadások diáit tartalmazzák.

− Az EOQ MNB 1998. óta saját honlappal rendelkezik az INTERNET-en: http://eoq.hu

− Az EOQ MNB 1999. elején, majd 2003-ban bővített tartalommal megjelentette „A Minőségügy Nemzetközi Értelmező Szótára” című kiadványt 3000-3000 példányban.

Hazai együttműködés

Az EOQ MNB a következő független szervezeteket hozta létre, illetve működött közre megalapításukban, melyek jelenleg önálló jogi személyként működnek:

• „Magyar Minőség Társaság” (MMT)-1990-től;

• „Magyarországi Tanúsított Cégek ISO 9000 Fóruma” (ISO 9000 Fórum)-1994-től;

• a „Magyarországi Gyümölcslé Előállítók Önkéntes Minőségellenőrző Szervezete” (HFQ)-1994-től.

Az EOQ MNB valamennyi – a minőségügy területén aktív hazai szervezettel – együttműködik.

Nemzetközi együttműködés

− Az EOQ MNB 1972 óta az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) Magyarországot képviselő teljes jogú tagszervezete.

− Az EOQ MNB az 1996-ban Chicagóban létrehozott Minőségügyi Világtanács (World Quality Council) alapító tagja, valamint a jelenlegi Minőségügyi Világszövetség (WAQ) aktív tagja.

− Az EOQ MNB 1996 óta az Institute of Quality Assurance (Egyesült Királyság) társult tagja.

− Az EOQ MNB 2002 óta az American Society for Quality (ASQ) társult tagja.

− Az EOQ MNB 1994-ben „Együttműködési Megállapodás”-t kötött a Flamand Minőségügyi Szervezettel.

− Az EOQ MNB 1997-ben „Együttműködési Megállapodás”-t kötött az Ausztrál Minőségügyi Szervezettel (AOQ).

− Az EOQ MNB 2000-ben „Együttműködési Megállapodás”-t kötött a Koreai Szabványügyi Testülettel (KSA)

− Az EOQ MNB a külön felsorolt minőségügyi szervezeteken kívül rendszeres munkakapcsolatot tart fenn valamennyi nemzeti EOQ tagszervezettel 32 európai országból.

− Az EOQ MNB akadémikusain keresztül aktívan részt vesz a Nemzetközi Minőségügyi Akadémial (IAQ) munkájában.

− Az EOQ MNB elnöke tiszteletbeli tagja az Ausztrál, a Fülöp Szigeteki, a Horvát, az Iráni és a Szerb Minőségügyi Szervezetnek.

− Az EOQ MNB kapcsolatban áll több más ország minőségügyi szervezeteivel is. Ezek közül a következők emelendők ki: az Israel Society for Quality (ISQ), az Union of Japanese Scientists & Engineers (JUSE), a China Association for Quality (CAQ), a Shanghai Quality Control
Association of China (SQCA), a Singapore Productivity and Standards Board és az International Association of Quality Managers and Auditors (IAQMA).

Az EOQ MNB tagság előnyei:

− a jogi tagságot elismerő oklevél rendelkezésre bocsátása évenként;

− a jogi tagok képviselői és az egyéni tagok térítésmentesen névre szóló éves tagsági kártyát kapnak;

− a jogi tagság – külön megállapodás alapján – feltüntethető az üzleti levelezésen, a képviselő és az egyéni tagság a névjegykártyán;

− szabadon választható tagság a 12 Szakbizottság bármelyikében, (akár több Szakbizottságban is);

− általában 20%-os kedvezmény a költségtérítéses EOQ MNB konferenciák részvételi díjából;

− az ”EOQ MNB Évkönyv” térítésmentes rendelkezésre bocsátása elektronikusan vagy – külön kérésre – nyomtatott formában;

− a ”Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratot nyomtatott füzetként és/vagy webes hozzáférhetőséggel a füzetekhez és a tematikus cikkgyűjteményhez kedvezményesen megkapják;

− a szervezet által kiadott időszakos tájékoztatókat érdeklődési körömnek megfelelően megadott email címemre megkapják;

− az EOQ MNB konferencia-kiadványait (CD vagy nyomtatvány), valamint más minőségügyi anyagokat a tagok kedvezményes áron, illetve esetenként költségmentesen szerezhetik be.

Budapest, 2017. március 6.

Dr. Molnár Pál
EOQ MNB elnök