Kockázatmenedzsment tanfolyam
2016. november 21-25.