1022 Budapest, Herman O. u.15. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Vezetőségi üléséről

Időpont: 2000. december 12.

Hely: EOQ MNB Tanácsterem

Sorszám: 2000/2

Résztvevők: Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Dányi István, Lakat Károly, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Várkonyi Gábor

Meghívott vendégek: Gabriel Győző, Lazur Lajos

Kimentve: Rózsa András, Dr. Tar József, Dr. Varga Lajos

Nem jelent meg: Gyaraky Zoltán

A Vezetőség a kiküldött napirend szerint a következő témákat tárgyalta meg és hozott határozatokat, illetve fogalmazott meg állásfoglalást:

  1. Lazur Lajos, a HUNGAROLAB elnöke röviden ismertette a szervezet tevékenységét és az EUROLAB-al való több éves együttműködést (1. melléklet). Ez a nemzetközi tagság azért fontos számunkra, mert igen sok információhoz jutunk így hozzá és integrálódunk az európai rendszerekbe. A HUNGAROLAB továbbra is független, önálló egyesület akar maradni, de teljesen új pénzügyi stratégiát kell kidolgoznia. A szervezet Vezetősége együttműködési megállapodás (Memorandum of Understanding) megkötését javasolja az EOQ MNB-vel, melynek keretében szakmai ismereteket és személyi kapcsolatokat tudnak felajánlani a megfelelőség értékelés területén. Dr. Molnár Pál a korábbi EOQ MNB 2000/04 VEH számú egyhangú (6/0) vezetőségi határozat alapján kijelentette, hogy a tagsági díj egy részét - 1000 EUR, azaz 265.000,- Ft értékben - átvállaljuk. Ez most részünkről egyedi felajánlás. A jövőben a tagsági díj akár 50%-át is hajlandók vagyunk fedezni, ennek azonban az a feltétele, hogy a HUNGAROLAB lehetőleg az EOQ MNB-n belül önálló, független szervezetként folytassa tevékenységét és tagjai egyúttal legyenek az EOQ MNB tagjai is. Lazur Lajos jelezte, hogy a korábbi levelében kért tagsági díj kifizetésének támogatása megoldódott, de a felajánlást a szorosabb együttműködésre a HUNGAROLAB vezetése elé fogja terjeszteni és a kialakult állásfoglalásról tájékoztatást fog adni.
  2. A “Minőség és Megbízhatóság megjelenésének formai továbbfejlesztését egyrészt a szakmai tartalom bővítése iránti igény, másrészt a “Magyar Minőség” című folyóirattal kialakult versenyhelyzet indokolja. Tekintettel azonban az MM több mint 30 éves múltjára, indokolt a lap külső, jellegzetes karakterének megőrzése. Gabriel Győző főszerkesztő részletesen, költségkihatásokkal együtt ismertette az MM kivitelének továbbfejlesztésére vonatkozó alternatívákat, melyek közül - némi vita után - a Vezetőség a 4. változatot (színes külső borító változatlan belívekkel, kísérőszín nélkül) fogadta el a Választmány elé terjesztésre azzal a megjegyzéssel, hogy a belső borító is lehet színes, ha ezt a hirdetést feladó cég külön igényli és megfizeti. A Quality Progress-el való együttműködés alapján évente 3- 4 angol nyelvű cikket is lehoznánk későbbi fordítással, ami tovább emelné az MM szakmai színvonalát. Mikó György vállalta, hogy a fordításra alkalmas cikkeket kijelöli az Internetről és E-mailen eljuttatja Gabriel Győzőnek. A Vezetőség egyetértett azzal a javaslattal, hogy a lap jellegének megőrzése érdekében a tudományos cikkek részaránya 50- 60%-nál kevesebb ne legyen, ezeket követhetik a kisebb cikkek, hirdetések, névsorok vagy a különleges eseményekről szóló tudósítások.
  3. A Választmányi ülés előkészítésével kapcsolatban Dr. Molnár Pál elmondotta, hogy előtte sor kerül 19 EOQ Rendszer Menedzseri oklevél ünnepélyes átadására. A Választmány tagjait röviden tájékoztatni kell az “Európai Minőségi Hét Magyarországon, 2000” keretében megrendezett 4 szemináriumról. A Vezetőség maradéktalanul egyetértett azzal, hogy Sütő Kálmánt javasoljuk az EOQ MNB tiszteletbeli elnökének.
  4. A szakbizottsági munka tekintetében a Vezetőség úgy foglalt állást, hogy a 2001. évi munkát értékeljük úgy, hogy a jó munkát végző szakbizottságok elnökei és titkárai jutalomban részesülnek. Néhány szakbizottsággal problémák vannak, amelyeket választások során meg kell oldani és a tevékenységet célszerű szakbizottságonként alaposan értékelni (egyhangú határozat: EOQ MNB 2000/05 VEH). Czakó Imre pénzügyminisztériumi főosztályvezető elnöksége alatt 2000. december 18-án fog megalakulni a Közszolgálati Szakbizottság. A regionális szervezetek közül a dél-alföldi már megalakult és működőképes. A Dél- Dunántúli Régió létrehozására előterjesztett együttműködési megállapodást a Vezetőség ebben a formában nem fogadja el. Közép- Magyarország képviseletét az EOQ MNB önállóan látja el. A regionális szervezetek jobb kézbentartása érdekében Mikó György javasolta, hogy a regionális vezetők az EOQ MNB tisztségviselői közül kerüljenek ki.
  5. A 44. EOQ Kongresszus elszámolása igen kedvezően alakult: mivel az EOQ Főtitkársága elfogadta a javasolt minimális résztvevői létszámot, így a meghívott előadók és szekcióelnökök, valamint más tiszteletbeli vendégek, szponzorok, szervezők és újságírók után nem kell befizetni a 10%-ot. A végelszámolás szerinti eredmény várhatóan több tízmillió forintot tesz ki. A pénz hasznosítási lehetőségeinek felkutatására Dr. Molnár Pál kapott felhatalmazást (EOQ MNB 2000/07 VEH). A Vezetőség részéről felmerültek többek között olyan javaslatok, hogy vásároljunk vagy béreljünk folyamatosan konferenciatermet, illetve biztosító társasággal kössünk az EOQ MNB javára valamilyen kötvényszerződést. A kongresszusi elszámolás külön ellenőrzését az Ellenőrző Bizottság mielőbb végezze el (egyhangú határozat: EOQ MNB 2000/08 VEH).
  6. Az egyéb megtárgyalt témák közül a következők kiemelése indokolt:

Budapest, 2000. december 19.

Készítette: Várkonyi Gábor, ügyvezető titkár

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál, elnök