1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Választmányának kibővített üléséről

Időpont: 2003. december 16., 14.00 - 16.00

Hely: Hotel Budapest, üveg-terem, I. emelet, Budapest, II. Szilágyi Erzsébet fasor 47.

Résztvevők: jelenléti ív szerint

A megjelentek köszöntése után Dr. Molnár Pál elnök örömének adott hangot, hogy több olyan választmányi tagunk van, akik más szakterületeken is kiváló teljesítményt nyújtanak és ezért az elmúlt időszakban különböző kitüntetéseket kaptak. Ezután emlékeztette a résztvevőket, hogy 2003. október 5-én elhunyt Dr. Prokl László, aki a 70-es években a MTESZ főtitkár-helyetteseként Dr. Sütő Kálmánnal együtt sokat tett az EOQ MNB megalapításáért, és a “Minőség és Megbízhatóság” című szakfolyóirat alapítójának tekinthető. A jelenlevők egyperces néma felállással adóztak Dr. Prokl László emlékének.

Ezt követően a Választmány az előzetesen kiküldött napirendi pontok szerint megtartotta ülését.

1. Tájékoztató az EOQ szakember regisztrációjának helyzetéről

Dr. Molnár Pál kiemelte, hogy az EOQ 2003. május 20-ig összesen 37750 oklevelet adott ki. Várható, hogy a kiadott oklevelek száma a 48. Kongresszus idejére (Moszkva, 2004. szeptember) eléri a negyvenezret. Időközben akkreditálták Szlovákia és Ukrajna szakembertanúsítását is. Most az EOQ 18 teljes jogú nemzeti tagszervezete jogosult az EOQ oklevél kiadására. Jelenleg a tanúsított minőségügyi auditorok száma (kb. 17000) meghaladja a minőségügyi rendszermenedzserekét (kb. 16000). A tervek szerint kiemelt kategória lesz az “EOQ Integrált Rendszermenedzser” oklevél, melynek feltétele a minőségügyi és a környezeti rendszermenedzseri képesítés megléte. Ehhez előreláthatóan még 80 óra kiegészítő képzésre lesz szükség főként az adatvédelem és a munkaegészségügy területén. A kritériumrendszer tervezetének kidolgozásával Svájc (vezető), Ausztria, Magyarország, Németország és Spanyolország teljes jogú tagszervezetét bízták meg 2004. február 28-i határidővel. A németek kiemelten fontosnak tartják az “EOQ Egészségügyi Auditor” kategória bevezetését, Svájc pedig az “EFQM Kiválósági Értékelő” oklevélre terjesztett elő javaslatot. Hosszabb vita után elvi döntés született arra vonatkozóan, hogy az EOQ kialakítja a “HACCP Rendszermenedzser és Auditor” kategóriát, amelyet az Amerikai Minőségügyi Szervezet (ASQ) is át készül venni. A kritériumrendszer kidolgozására felkért országok: Magyarország (vezető), Ausztria, Franciaország, Lengyelország, Spanyolország és Ukrajna.

Az EOQ MNB eddig összesen 863 oklevelet adott ki (most a Választmányi ülést megelőzően 62 oklevelet). 2004. január 1-től 10 - 20 %-al kell emelni az oklevelek megszerzésének díjtételeit, de ez az EOQ MNB tagjait gyakorlatilag nem érinti.

Az EOQ MNB Minőségügyi Kézikönyvét magyar és angol nyelven elkészítettük, majd határidőre, 2003. november 30-ig felterjesztettük az EOQ auditorok részére. Mindössze 1 kisebb jelentőségű módosítást kell átvezetni az ISO 17024 szabvány hatályba lépését követően.

2. Beszámoló az EOQ vezető szerveinek üléséről

Az EOQ vezetőségi és tanácsülésén a legfontosabb napirendi pontot az EOQ és az EFQM közötti közeledés képezte. Mivel mindkét szervezet a saját privilégiumait védi, jelenleg még inkább a verseny jellemző közöttük. A hágai Kongresszus presztízsveszteséggel járt az EOQ szempontjából: az eddig legdrágább részvételi díj mellett nagy volt a ráfizetés, a kulturális programot törölték, az ellátás kritikán aluli volt. Feltehetően ezek a tényezők is hozzájárultak ahhoz, hogy Olaszország lemondta a 2005. évi Kongresszus megrendezését.

Ígéretesnek látszik viszont az Agrárgazdasági Világfórum (IAMA) és az EOQ között kibontakozó együttműködés.

3. Együttműködés hazai és külföldi minőségügyi társszervezetekkel

Változatlanul kedvező az együttműködés a Magyar Minőség Társasággal (MMT). Szakmailag igen jól sikerült, de veszteséggel zárt a XII. Magyar Minőséghét, amihez előadásokkal és főként a külföldi előadók (HansDieter Seghezzi és Tito Conti) meghívásával járultunk hozzá. Az MMT-vel közösen választottuk meg jelöltünket Csomor Miklósné személyében, aki a 2002-ben Magyar Nemzeti Minőségdíjat nyert Pécsi Vízmű Rt. minőségügyi vezetője, az Európai Minőségügyi Menedzser pályázatra. Az MMT különösen fontosnak tartja a szakbizottságok (Építésügyi, Gyógyszer, Gépjármű) közös működtetését.

A Rózsa András által vezetett ISO 9000 Fórummal szintén jól alakul együttműködésünk. Idei konferenciájuk Balatonfüreden igen jól sikerült, amelyen Mikó György, az EOQ MNB vezetőségi tagja másodszor is elnyerte a “Legjobb előadó” címet.

A Magyar Ipari és Kereskedelmi Minőségfejlesztési Központtal (MIK) továbbra sincs együttműködési megállapodásunk, de a IIASHA Shiba Díj és a Nemzeti Minőségdíj szervezését 2003-ban is jól végezték, mely utóbbi esetében támogatólag közreműködtünk.

Dr. Balogh Albert javaslata, hogy “tartsuk takaréklángon” az együttműködést a MTESZ Központi Minőségügyi Bizottságával, de hivatalosan ne vonuljunk ki, mert a MTESZ átalakulás előtt áll.

4. A szakbizottsági munka értékelése és az éves jelentés előkészítése

A szakbizottságok legkésőbb 2004. január 15-ig nyújtsák be éves jelentésüket, hogy az Évkönyv időben elkészülhessen.

Az Oktatási és Továbbképzési Szakbizottsággal szemben elvárás, hogy az EOQ oklevéllel rendelkező magyar szakemberek fóruma legyen, mivel az oklevél megszerzésével egyidejűleg belépésük esetén ebben a szakbizottságban nyernek automatikus tagságot. A Szakbizottság vezetése ennek megfelelően a következők szerint került megválasztásra 2003. november 18-án:

Elnök:

Dr. Balogh Albert (Dr. Kemény Sándor lemondott)

Társelnök:

Galla Jánosné

Titkár:

Szegedi Erzsébet

A Szakbizottság tagjai közül a Training Center-ek (alvállalkozók) képviselői (Galla Jánosné, Dr. Reuss Pál és Varga Sándorné), továbbá Horváthné Drégely Kiss Ágota, Dr. Kemény Sándor és Pákh Miklós alkotja a szakbizottsági Vezetőséget.

A szakbizottsági tevékenység eredményességét többek között létszámalakulásuk is jellemzi. Jelentős létszámnövekedést 2003-ban az Oktatási és Továbbképzési Szakbizottságon kívül (+235 fő) az Élelmiszer Szakbizottság (+129 fő) és a Közigazgatási Szakbizottság (+15 fő) mutatott fel. A többi szakbizottság taglétszáma csak kisebb pozitív, illetve negatív mozgást jelez.

A 2004. évi központi rendezvények terve más javaslatok mellett 2004. január 29-én élelmiszerszabályozási konferenciát és szeptemberben egy regionális közigazgatási minőségügyi konferenciát irányoz elő. A Küldöttközgyűlésre előreláthatóan 2004. május 5-én kerül sor, ha a könyvvizsgálat időben befejeződik.

Két szintentartó tanfolyam megtartását tervezzük várhatóan április 5-6-án és szeptember 13-14-én. Elsősorban a kis- és középvállalkozások számára tartjuk meg az általános minőségügyi tanfolyamot.

Szegedi Erzsébet tájékoztatást adott a 2003. októberében kiküldött kérdőívre adott válaszokról, melyek szerint leginkább a minőségügyi rendszerek (ISO 9001:2000) témaköre érdekli a potenciális résztvevőket, de az integrált irányítási rendszerek, az auditálás és a TQM technikák is a preferált témák közé tartoznak.

Dr. Balogh Albert szerint a szakbizottságoknak célszerű közös rendezvények megtartására törekedni. Az Oktatási és Továbbképzési Szakbizottság fórumokat fog tartani a tanúsított szakemberek számára.

Dr. Molnár Pál a szakbizottsági jelentésekben további javaslatokat vár a jövő évi szakbizottsági munkával és az esetleges központi rendezvényekkel kapcsolatosan.

5. Az EOQ MNB tagsági díjtételeinek módosítása

A tagsági díjak módosítását a következő tényezők indokolják:

A Vezetőség az alábbi tagsági díjak bevezetését javasolja:

Jogi tagok:

21.000,- Ft helyett 30.000,- Ft

Egyéni tagok:

2000,- Ft helyett 3000,- Ft

Nyugdíjasok:

500,- Ft helyett 1000,- Ft

Tekintettel arra, hogy az eddigiekben csak 3 évenként került sor emelésre, Dr. Molnár Pál javasolta az emelt tagsági díjak 2005. január 1-től való halasztott bevezetését. A jogi tagokat méretüktől függően arra ösztönözzük, hogy fejenként tízezer forintért minél több képviselőt delegáljanak az EOQ MNB-be. A hozzászólók általában egyetértettek a javaslatokkal, de indokolatlan lenne a tagdíjemelés 1 évvel való elhalasztása.

07/2003 (XII.16.) VAH sz. határozat:
A jelenlevők 4 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett elfogadták a Vezetőség által javasolt új díjtételek bevezetését 2004. január 1-től, amiről a tagságot mielőbb körlevélben kell értesíteni.

6. Az EOQ MNB 2004. évi választási alapelvei

Dr. Molnár Pál bevezetőjében hangsúlyozta, hogy továbbra is meg kell őrizni az EOQ MNB-ben a munka stabilitását és a választásokat a lehető legdemokratikusabb módon kell lebonyolítani. A korábbiakhoz képest azonban lesz egy alapvető változás: most először az új vezetést (Vezetőség, Választmány, Ellenőrző Bizottság) választjuk meg, azután kerül sor a szakbizottsági és más kapcsolódó választások lebonyolítására (kivételt képez az Oktatási és Továbbképzési Szakbizottság, ahol a választás lezárult). Szorgalmazzuk a tervezett fiatalítást is, de csak indokolt esetben.

A Jelölő Bizottság javasolt összetétele:
Dr. Réczei Géza elnök, Dr. Erdős Zoltán és Szegedi Erzsébet tagok.

A választás lebonyolítására a Küldöttközgyűlésen kerül majd sor. 2004. január 31-ig kell biztosítani a küldöttlista kiegészítését a következő szakbizottságok által:
Oktatási és Továbbképzési Szakbizottság: +47 küldött
Élelmiszer Szakbizottság: +26 küldött
Közigazgatási Szakbizottság: +3 küldött
EFQM és Szakértői Szakbizottság: +1 küldött

Bányainé Dr. Sándor Julianna annak a véleményének adott hangot, hogy a taglétszám-nyilvántartás ami egyedül a tagdíjfizetésen alapul meglehetősen mechanikus. A fiatalok fokozottabb bevonását támogatja és a maga területén minden eszközzel elősegíti.

08/2003 (XII.16.) VAH sz. határozat:
A jelenlevők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az EOQ MNB választási alapelveit.

09/2003 (XII.16.) VAH sz. határozat:
A jelenlevők ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett megerősítették a Jelölő Bizottságot.

7. Egyebek

A kibővített választmányi ülés hivatalos részének lezárása után az eddigi hagyományoknak megfelelően rövid karácsonyi köszöntőre, majd az EOQ MNB székhelyén baráti találkozóra került sor.

Budapest, 2003. december 18.

Készítette: Várkonyi Gábor, ügyvezető titkár

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál, elnök