1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Választmányának kibővített üléséről

Időpont: 2003. május 6., 14.00- 16.00

Hely: Hotel Budapest, üveg-terem, I. emelet, Budapest, II. Szilágyi Erzsébet fasor 47.

Résztvevők: jelenléti ív szerint

Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke a megjelentek és az új szakbizottsági tisztségviselők (Dr. Dudás Ferenc, a Közigazgatási Szakbizottság elnöke, Dr. Gera Károly, a Közigazgatási Szakbizottság társelnöke és Dr. Hazafi Zoltán, a Közigazgatási Szakbizottság titkára; Dr. Kovács Ibolya, Szy Ildikó és Nagyné Tarr Judit, az Egészségügyi és Szociális Szakbizottság társelnökei és Sinka Miklósné, az Egészségügyi és Szociális Szakbizottság titkára), valamint Szegedi Erzsébet, az EOQ MNB szakmai és minőségügyi igazgatója köszöntése után jelezte, hogy a választmányi ülés célja a 2003. május 22-i Küldöttközgyűlés előkészítése. Mivel az előzetesen kiadott napirenddel kapcsolatban észrevétel nem érkezett, az ülés az előre kialakított napirendi pontok szerint folyik le.

 1. Tájékoztató az EOQ szakember regisztráció hazai helyzetéről
 2. A PRU, az európai minőségügyi szakemberek regisztrálása és tanúsítása az EOQ legnagyobb projektje. A kiadott oklevelek számát tekintve 2001-ben és 2002-ben Magyarország a 18 akkreditált FMO (teljes jogú nemzeti tagszervezet) közül Németország és Svájc mögött a harmadik helyet foglalta el. 2002. november végén az EOQ MNB akkreditációját újabb 3 évre meghosszabbították és az auditorok igen kedvező véleményt adtak a munkánkról. Külön kiemelték, hogy nagyon jó a PR tevékenységünk, mivel három helyen is (honlap, Minőség és Megbízhatóság, Évkönyv) megjelentetjük az oklevelesek névsorát. Az auditorok megfelelőnek találták az alvállalkozóink Minőségügyi Kézikönyveit is. Egyes területeken kritikát kaptunk, de a kifogásolt tevékenységeken határidőn belül sikerült változtatnunk. Egyes szabványok megváltozása miatt a Minőségügyi Kézikönyvet a 2003. év végéig kell az EOQ Főtitkárságához benyújtani.

  Minden várakozást felülmúlóan beváltak a szintentartó tanfolyamok is; nagyon szerencsés döntésnek bizonyult, hogy a Szakembertanúsítási Bizottság saját hatáskörébe vonta azokat. Várható, hogy a jövőben a Budapesti Műszaki Főiskola középszintű minőségügyi szakemberek képzésére is indít tanfolyamot.

  Eddig összesen több mint 700 oklevelet adtunk ki, így a mai választmányi ülés előtt mintegy 80 szakember vehette át oklevelét. Várható, hogy a “tapasztalt szakember” kategória megszűnik, azaz a jövőben nem lehet majd tanfolyam nélkül vizsgát tenni.

  Dr. Molnár Pál megbízta Szegedi Erzsébetet, hogy az EOQ MNB Minőségügyi Kézikönyvét - az új követelményeknek, szabványoknak és az auditálás észrevételeinek megfelelően - 2003. őszére dolgozza át.

  01/2003 (V.6.) VAH sz. határozat:

  A jelenlevők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértettek Szegedi Erzsébet kooptálásával a Szakembertanúsítási Bizottság tagjainak sorába.

 3. Beszámoló az EOQ vezető szerveinek üléséről
 4. Az EOQ Közgyűlés megtartására 2003. február 15- 17. között Brüsszelben került sor. Jelenleg az EOQ tevékenysége összességében mintegy félmillió szervezetet érint. Írország gondozásában hamarosan kiadják az EOQ Magazint, amely évente ötször jelenik majd meg. Ingyenes lesz, kizárólag hirdetésekből fogja fenntartani magát.

  Az EOQ 46. Kongresszusán Harrogate-ben a résztvevők létszáma nem érte el az ezret, így a rendezvény csak minimális nyereséget hozott.

  Az EOQ vezetése továbbra is fontosnak tartja új nonprofit szervezetek felvételét.

 5. A 2002. év elszámolása és az EOQ MNB közhasznúsági jelentése
 6. Bár az EOQ MNB a 2002. évi tervezett bevételét több, mint 11 millió Ft-al teljesítette túl (összes bevétel: 49.942,- eFt), a kiadások jelentős megnövekedése miatt a pénzeszközök vonatkozásában a tervezett 1,4 millió Ft eredmény helyett 932 ezer Ft veszteség keletkezett. (A 2001. évi pénzügyi mérlegünk is veszteséggel zárult). A kiadások között rendkívül nagy súllyal szerepelt az EOQ tagsági díj és a nemzetközi kötelezettségek. Az új székhely kialakításának alapját képező ingatlan megvásárlása 42,5 millió Ft-ba került. A tárgyévi veszteség következtében a saját tőke állománya 78.900,- eFt-ról 76.638,- eFt-ra változott a mérleg szerint, amely más költségeket (pl. értékcsökkenés) is tartalmaz.

  Dr. Molnár Pál kiemelte: tartozásunk nincs, likviditási gondjaink nincsenek, kötelezettségeinket határidőre teljesítjük.

  02/2003 (V.6.) VAH sz. határozat:

  A jelenlevők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az EOQ MNB mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését, amely változatlan formában kerül a Küldöttközgyűlés elé jóváhagyásra.

 7. Az EOQ MNB 2003. évi költségvetése
 8. Dr. Molnár Pál előterjesztette az EOQ MNB 2003. évi költségvetését (2. melléklet), amelyet az FVM-el tervezett szerződés bevételi és kiadási összege jelentősen befolyásolhatja. Kedvező jelzés, hogy a jogi tagok közül több, mint százan 30- 30 ezer Ft-al támogatják a Minőség és Megbízhatóság című szakfolyóiratunkat, amelynek példányszáma immár meghaladja a 3000-et.

  Dr. Tar József véleménye szerint a Terminológiai Szakbizottság által összeállított minőségügyi szakszótár nagy értéket képvisel és az ára 2000,- Ft, de az EOQ MNB tagjainak adjuk 1000,- Ft-os kedvezményes áron.

  Krämer Tamás, Tarján Gábor és Dr. Molnár Pál egybehangzóan javasolta az elszámolásnál a vagyonszemlélet bevitelét, ami az ingatlan és az állóeszközök (pl. számítógépek) becsült értékének figyelembe vételét jelenti az értékcsökkenési leírások nélkül.

  03/2003 (V.6.) VAH sz. határozat:

  A jelenlevők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy a szótár tagsági jogon járó kiadvány legyen, amelyet az EOQ MNB tagjai 50% kedvezménnyel (1000,- Ft-ért) vásárolhatnak meg.

  04/2003 (V.6.) VAH sz. határozat:

  A jelenlevők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az EOQ MNB 2003. évi költségvetését, melynek elszámolását a vagyonszemlélet adataival célszerű lesz kiegészíteni.

 9. Kitüntetési javaslatok
 10. Dr. Molnár Pál a 2003. április 29-i Vezetőségi ülésen elfogadott kitüntetési javaslatokat a következők szerint terjesztette a Választmány elé:

  “Az EOQ MNB Örökös Tagja”:

  Dr. Balogh Albert
  Bányainé Dr. Sándor Julianna

  Minőségért 2003”:

  Dr. Andó Péter, Bognárné Laposa Ilona,
  Dr. Pallagi Attiláné, Dr. Szenes Katalin
  Dr. Szigeti Tamás

  05/2003 (V.6.) VAH sz. határozat:

  Az előterjesztett kitüntetési javaslatokat a jelenlevők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

 11. A 2003. évi Küldöttközgyűlés előkészületei
 12. Az EOQ MNB Küldöttközgyűlése 2003. május 22-én 13.30 órai kezdettel a MTESZ Székház I. emeleti Színháztermében (Budapest V., Kossuth Lajos tér 6- 8.) kerül megrendezésre. A tagok kiértesítése megtörtént. A Küldöttközgyűlés kezdete előtt 1 órával, 12.30-kor az EOQ MNB Vezetősége és Tanácsadó Testülete összevont ülést tart a MTESZ Székház 210-es Elnöki Tanácstermében, amelyen Dr. Medgyessy Péter miniszterelnök képviseletében részt vesz Tabák Péter, a Miniszterelnöki Kabinet Gazdaságpolitikai Főosztály vezetője.

  A Küldöttközgyűlés tisztviselői:

  Jegyzőkönyv vezetők:

  Gabriel Győző, Várkonyi Gábor

  Jegyzőkönyv hitelesítők:

  Dr. Balogh Albert, Gyaraky Zoltán

  Mandátumvizsgáló Bizottság:

  Dr. Tar József elnök, Mikó György és
  Dr. Nándorfi Gyuláné tagok

  Szavazatszámláló Bizottság:

  Dr. Boross Ferenc elnök, Nagy Lajosné és
  Dr. Szigeti Tamás tagok

  Jelölő Bizottság:

  Dr. Réczei Géza elnök, Dr. Erdős Zoltán és
  Szegedi Erzsébet tagok.

 13. Együttműködés hazai és külföldi minőségügyi társszervezetekkel
 14. Dr. Molnár Pál röviden beszámolt az EOQ MNB és a Magyar Minőség Társaság képviselőinek 2003. május 5-i találkozójáról, kiemelve az alábbi szempontokat:

  06/2003 (V.6.) VAH sz. határozat:

  A jelenlevők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatásukról biztosították az MMT-vel való együttműködés folytatását.

  Dr. Tar József ismertette az ISO 9000 Fórum Közgyűlésének határozatát, miszerint jogi lépéseket tesznek a “közhasznú szervezet” besorolás elnyeréséért, aminek előkészítéséhez az EOQ MNB tapasztalatait megkapták.

  Dr. Molnár Pál röviden összefoglalta az EFQM Nemzeti Partner Szervezet (NPO) elnyerése érdekében eddig tett erőfeszítéseinket kiemelve, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) támogatásával a Magyar Ipari és Kereskedelmi Minőségfejlesztési Központ (MIK) látszik befutónak annak ellenére, hogy nem önálló jogi személy és nem rendelkezik tagsággal (holott ezek az NPO státusz alapvető feltételei). Az EOQ MNB-vel való feladatmegosztás irányában a MIK nem mutatott készséget, ennek ellenére jelentkeztek az EOQ-ba is.

 15. A szakbizottsági munka értékelése
 16. Dr. Molnár Pál pozitív előrelépésnek nevezte az Egészségügyi és a Közigazgatási Szakbizottság vezetésében történt változást, majd az alábbi három szakbizottság munkáját emelte ki:

  1. az Élelmiszer Szakbizottság az elmúlt évben is mintegy 5 millió forintos eredményt hozott;
  2. a korábban válságos helyzetben levő Informatikai Szakbizottságot Dr. Szenes Katalinnak sikerült igen jó szintre felfejlesztenie;
  3. a Terminológiai Szakbizottság az FVM Integrációs Főcsoportfőnökség támogatásával összeállította a Minőségügy nemzetközi értelmező szótárát, amely legalább 4- 5 évre szól.

  Az Oktatási és Továbbképzési Szakbizottság működése ingadozó; a Vezetőségi ülésen felmerült a közelítés lehetősége a Szakembertanúsítási Bizottság felé, azonban tényleges összeolvadás nélkül. Tulajdonképpen egy fórumot hoznánk létre az okleveles magyar minőségügyi szakemberek számára, akik automatikusan az átszervezett szakbizottság tagjai lennének. A jobb információáramlás érdekében a Vezetőség javasolta, hogy az átszervezett Szakbizottság elnöke Dr. Balogh Albert és titkára Szegedi Erzsébet legyen. A választásra ősszel kerül sor.

 17. Egyebek
 18. Dr. Molnár Pál felhívta a jelenlevők figyelmét néhány nemzetközi konferenciára, melyek anyagát - kérés esetén - szívesen megküldjük az érdeklődőknek:

  1. A Európai Kutatási Térség (ERA) irányítása: A civil társadalom szerepe. Brüsszel, 2003. június 12- 13.
  2. A TQM - fejlett és intelligens megközelítés; 2. Nemzetközi Munkakonferencia. Kragujevac, Szerbia, 2003. május 26- 28.

  A Minőségbiztosítási Intézet (IQA, Egyesült Királyság) az Interneten virtuális folyóiratot tesz közzé.

Budapest, 2003. június 8.

Készítette: Várkonyi Gábor, ügyvezető titkár

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál, elnök