1022 Budapest, Herman O. u.15. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Választmányának kibővített üléséről

Időpont: 2002. május 14., 14.00-16.30

Hely: Hotel Budapest, üveg-terem, I. emelet, Budapest, II. Szilágyi Erzsébet fasor 47.

Résztvevők: jelenléti ív szerint

Az EOQ MNB elnöke kérésére a megjelentek egy perces néma felállással emlékeztek meg a röviddel ezelőtt elhunyt Dr. Harmath József, szakbizottsági elnökről. Ezután az EOQ MNB elnöke gratulált Rózsa Andrásnak abból az alkalomból, hogy az ISO 9000 Fórum elnökének megválasztották, majd külön üdvözölte az EOQ MNB újonnan megválasztott tisztségviselőit, akik először jelentek meg az EOQ MNB Választmányának kibővített ülésén.

A Választmány azután megtartotta ülését, és az előzetesen megküldött napirendi pontokkal kapcsolatosan a következő álláspontokat alakította ki, illetve a következő határozatokat hozta.

  1. A Választmány jóváhagyólag vette tudomásul, hogy az EOQ MNB 2001-ben 257 EOQ oklevelet adott ki, amellyel az országok rangsorában Németország és Ausztria mögött a harmadik helyet foglalja el. Ez valójában a második helyet jelenti, mivel az osztrák partnerszervezet (ÖVQ) Ausztrián kívül más országokban is (pl. Horvátország, Románia, Jugoszlávia) tanfolyamokat rendez és EOQ okleveleket ad ki. A Választmány decemberi ülésén bejelentettnek megfelelően megkezdődött a szintentartó tanfolyamok lebonyolítása áprilisban és májusban. A jelentkezésektől függően ősszel két tanfolyam megtartása látszik lehetségesnek.
  2. Az EOQ vezető szerveinek ülésről szóló beszámolóban kiemelt helyet kapott az EOQ új elnökének és alelnökeinek, azaz Végrehajtó Bizottságának megválasztása. A közép-kelet európai országok jelöltje, Jan Hnátek, a cseh társszervezet alelnöke nem került a jelöltek közé és így megválasztásra sem. Helyette Jurij Gusakov, az orosz szervezet nemzeti képviselője lett az EOQ illetékes alelnöke. Mivel az elmúlt években az EOQ valamennyi vezetési szintjén megtartott üléseken napirendre került a csatlakozó országok helyzete és aktuális feladatai, arra kell törekedni, hogy ez a témakör a következő időszakban is megfelelő figyelmet kapjon az Európai Minőségügyi Szervezet tevékenységében.

Az Ankarában 2002. február 15-16-án megtartott Végrehajtó Bizottsági ülésen és Közgyűlésen a következő fontosabb témák kerültek napirendre:

01/2002 (V.14.) VAH sz. határozat:

Amennyiben 2002-ben sor kerül az Európai Minőségmenedzser megválasztására, az EOQ MNB magyar részről Hercz Endrét, a Westel TQM igazgatóját nevezi be.

  1. A Választmány részletesen megtárgyalta az EOQ MNB 2001. évi elszámolását és közhasznúsági jelentésének irányelveit. Az EOQ MNB történetében ez az első veszteséges év, ezért meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, bár a veszteség mértéke semmilyen formában nem veszélyezteti az EOQ MNB jelenlegi működő- és fizetőképességét.

02/2002 (V.14.) VAH sz. határozat:

A Választmány a Küldöttközgyűlés részére egy tartózkodással elfogadásra javasolja az EOQ MNB 2002. évi elszámolását és az EOQ MNB közhasznúsági jelentésének irányelveit. A Küldöttközgyűlésre való előterjesztésnél alapul kell venni a könyvvizsgálói jelentés megállapításait.

  1. Az ISO 9000 Fórum teljes önállósodásával összhangban Dr. Tar József lemondott az EOQ MNB-ben viselt tisztségeiről és javaslatot tett azok más személyekkel való helyettesítésére. Az EOQ MNB Választmánya az ISO 9000 Fórummal való együttműködés kérdéseiben és Dr. Tar József korábbi tisztségeinek betöltésével kapcsolatosan a következő álláspontot alakította ki:

A kedvező tapasztalatok alapján az MMT-vel való korrekt együttműködés további erősítése, szorosabbá tétele elképzelhető és kívánatos, ami - a Választmány véleménye szerint - egy Szövetség formájában látszik megvalósíthatónak. Az EOQ MNB - pozícióinak megtartására, sőt megerősítésére törekedve - több alkalommal fog foglalkozni a még kialakításra kerülő javaslattal, és a közös munkabizottságba Dr. Balogh Albert, alelnököt delegálja.

  1. Az előterjesztett és részletesen megvitatott székhelyvásárlási előkészületek folytatásához az EOQ MNB Vezetősége kérte a Választmány egyetértését. Az elképzelések szerint a teljes megvásárlásra a kongresszusi eredmény (mintegy 60 mFt) fordítható.

03/2002 (V.14.) VAH sz. határozat:

A Választmány 5 tartózkodás mellett egyetértett az EOQ MNB önálló székhelyének kiválasztására és megvásárlására irányuló elképzelésekkel.

  1. A Választmány tájékoztatást kapott az EOQ MNB Tanácsadó Testületének megalakulásáról és összetételéről, ami a "Minőség és Megbízhatóság" 2002/2 füzetében publikálásra került.

A Választmány egyetértőleg vette tudomásul az előkészületeket az EOQ MNB 30. éves jubileumi rendezvénye előkészületeiről, ami a közép-kelet-európai országok II. Nemzetközi Minőségügyi Konferenciájához kapcsolódik.

  1. A szakbizottsági munka értékelése során, amire a Küldöttközgyűlés előtt is sor került, elsősorban a társelnökök személyi javaslatai és a jutalmazási irányelvek kerültek megtárgyalásra. A Választmány megerősítette, hogy a társelnökök megválasztása a szakbizottsági rendezvények keretén belül kerüljön megtartásra lehetőség szerint a 2002. év végéig.
  2. A Választmány megtárgyalta a 2002. évi Küldöttközgyűlés előkészületeit és javaslatot tett a megválasztandó küldöttközgyűlési tisztségek betöltésére.

04/2002 (V.14.) VAH sz. határozat:

A Választmány egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a “Minőségért 2002” kitüntetésre javasoltak névsorát: Erődi Erzsébet, Galla Jánosné, Szegedi Erzsébet, Varga Gábor, Zalán Györgyné. Egyetértett Hercz Endre kitüntetésével is az éves keretszámon felül.

  1. Az “Egyebek” napirendi pont keretén belül - több más információ ismertetése mellett - a Választmány részletesen megtárgyalta az EOQ MNB felkérését az EFQM Nemzeti Partnerszervezeteként (NPO). A terjedelmes pályázati anyag elkészítéséhez többen segítséget nyújtottak és támogató leveleket készítettek. A pályázati anyag elfogadása és a tervezett szerződés megkötése esetén az EOQ MNB feladatai jelentősen bővülni fognak. Ezért számításba kell venni az EOQ MNB Központi Titkárságának megerősítését esetleg egy műszaki-oktatási igazgatóval és 1-2 fő további munkatárssal is. Ez a létszámbővítés - a jelenlegi ügyvezetés rendkívül nagymértékű leterheltsége miatt - a feladatok növekedése nélkül is elkerülhetetlennek látszik.

Az NPO pályázattal kapcsolatban a Választmány a következő határozatot hozta:

05/2002 (V.14.) VAH sz. határozat:

A Választmány egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja az EOQ MNB törekvéseit az EFQM partnerszervezeti státuszának elnyerésére.

Budapest, 2002. május 28.

 

Dr. Molnár Pál
az EOQ MNB elnöke