1022 Budapest, Herman O. u.15. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Választmányának kibővített üléséről

Időpont: 2001. december 17., 14.00-18.30

Hely: Hotel Budapest, üveg-terem, I. emelet, Budapest, II. Szilágyi Erzsébet fasor 47.

Résztvevők: jelenléti ív szerint

Az EOQ MNB elnöke - az ülés megkezdése előtt - tájékoztatást tartott az EOQ szakembertanúsítás kialakulásáról, jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni elképzelésekről, majd átadta az erre külön meghívottaknak az EOQ-okleveleket.

A Választmány azután megtartotta ülését és az előzetesen megküldött napirendi pontokkal kapcsolatosan a következő álláspontokat alakította ki, illetve határozatokat hozta.

 1. A Választmány elismerőleg vette tudomásul, hogy az EOQ MNB az EOQ szakembertanúsítás keretében eddig 403 EOQ oklevelet adott ki és a következő 3 éven belül hazánkban kb. 1000 EOQ okleveles minőségügyi szakemberre lehet számítani. 2002. év tavaszán (előreláthatóan április hónapban) meg szeretnénk tartani az ún. szintentartó tanfolyamot, amelyen a lejárt határidejű oklevelüket megújítani kívánó szakemberek vehetnek részt.

 2. Dr. Balogh Albert alelnök beszámolt a szakbizottságok 2001. évi tevékenységéről, ami a legtöbb esetben az aktivitás jelentős mértékű növekedésével jellemezhető. Különösen kiemelkedő munkát végzett az Élelmiszer, az EFQM és Szakértői, az Oktatási és az Informatikai Szakbizottság. Ugyanakkor csupán az Egészségügyi és a Közszolgálati Szakbizottság maradt el kissé a várakozásoktól. Sajnálatos, hogy 3 szakbizottság (Gépjármű, Egészségügy és Közszolgálat) még mindig nem készítette el SZMSZ-ét. Az MRTA Szakbizottság pótolta ezirányú elmaradásait.
 3. Dr. Molnár Pál előterjesztésében - a Vezetőség javaslatára - a Választmány a következő határozatokat hozta:

  05/2001 (XII.17.) VÁH sz. határozat:

  A Választmány ajánlatosnak tartja minden szakbizottságban egy társelnök megválasztását, valamint támogatja a szakbizottságokon belül munkacsoportok létesítését, amennyiben ezek szakmailag indokoltak és elegendő EOQ MNB tag juttatja kifejezésre ilyen irányú igényét.

  06/2001 (XII.17.) VÁH sz. határozat:

  A Választmány egyetértett a “Hat Szigma” Szakbizottság megalakításával, amely az EOQ MNB 18. Szakbizottságaként fog működni.

  07/2001 (XII.17.) VÁH sz. határozat:

  A rendező szakbizottság időben értesítse a “Meghívó” megküldésével a társrendező szakbizottság tisztségviselőit a közös rendezvényről, majd azok a “Meghívó”-t azonnal postázzák szét saját szakbizottságuk tagjai részére, hogy a tájékoztatás és a megfelelő részvétel biztosított legyen.

  Ezen túlmenően Dr. Molnár Pál rámutatott a szakbizottságok tagtoborzó tevékenységének fontosságára, azaz az érdeklődők EOQ MNB tagként (lehetőleg jogi tagként) való megnyerésére. A postaköltségek kímélése céljából az EOQ MNB Titkárságához kb. évente el kell juttatni a törlendők listáját, hogy a szakbizottsági névsor a valóban érdeklődést mutató tagok jegyzéke legyen. Megoldást jelenthet az elektronikus levelezés általánossá tétele is, amihez folytatni kell az e-mail címek összegyűjtését a résztvevő tagoktól.

  A szakbizottsági tevékenységek az elfogadott szempontok szerinti értékelése fogja képezni a jutalmazás alapját, amire 2002. május 29-ére tervezett Küldöttközgyűlésen kerül majd sor.

 4. Az Ellenőrző Bizottság elnöke által készített jelentést, amelynek alapját az időközben elkészült könyvvizsgálói jelentés képezte, Dr. Andó Péter, az Ellenőrző Bizottság tagja olvasta fel. A jelentés idézte a könyvvizsgáló záró értékelését, amely szerint az EOQ MNB 2000. évi mérlege és eredmény-kimutatása - a vizsgálat által feltárt kisebb hiányosságok megszüntetése után - megfelelt a számviteli és más jogszabályok előírásainak, s így elfogadásra javasolható. A véglegesített számok a kongresszusi elszámolás 2000. évi adatait a korábbinál is kedvezőbbnek mutatták ki, míg a többi tevékenység pénzügyi egyenlege kissé veszteségesebbnek bizonyult.
 5. 08/2001 (XII.17.) VÁH sz. határozat:

  A könyvvizsgálói jelentés alapján a Választmány az EOQ MNB 2000. évi mérlegét és eredménykimutatását az Ellenőrző Bizottság véleményének figyelembevételével 1 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül elfogadta.

 6. Az EOQ MNB 2002. évi munkaprogramját Dr. Molnár Pál terjesztette elő, amelyen belül a következő feladatok érdemelnek külön kiemelést:

09/2001 (XII.17.) VÁH sz. határozat:

Az EOQ MNB 2002. évi munkaprogramjának meghatározó feladatait a Választmány egyhangúlag azzal fogadta el, hogy törekedni kell a novemberi rendezvények előkészítésénél és lebonyolításánál az MMT-vel való egyetértés megvalósítására.

 1. Dr. Molnár Pál az EOQ MNB 2002. évi költségvetését azzal vezette be, hogy a 2001. évi eredmény várhatóan kedvezőtlenül fog alakulni. Ennek főbb okai a következőkben foglalhatók össze:

Ennek következtében elkerülhetetlenné vált a több éve változatlan tagdíjtételek növelése. A Választmány elé 2 tagdíjemelési változat került előterjesztésre:

 

Jelenlegi

Enyhe emelés

Radikális emelés

Jogi

15.000,-

21.000,-

30.000,-

Egyéni

1.500,-

2.000,-

3.000,-

Nyugdíjas

300,-

500,-

1.000,-

Kisebb vita után a Választmány szavazással a következő határozatot hozta:

10/2001 (XII.17.) VÁH sz. határozat:

A Választmány 2 tartózkodás mellett jelentős szavazattöbbséggel az enyhe emelést (27 szavazat) fogadta el a radikálissal (9 szavazat) szemben.

Ezután kerülhetett sor a Vezetőség által már elfogadott 2002. évi költségvetés megerősítésére, amely bevételeinek kiszámítása az elfogadott tagsági díjakra alapozva történt.

11/2001 (XII.17.) VÁH sz. határozat:

A Választmány 3 tartózkodással ellenszavazat nélkül megerősítette az EOQ MNB 2002. évi költségvetést (melléklet).

 1. Az egyéb témák között Dr. Molnár Pál a következőket emelte ki:
 1. A karácsonyi köszöntő előtt még a következő beszámolók hangzottak el:

A beszámolók sorozatát Dr. Varga Lajos, alelnök színes utibeszámolója zárta, amely nagy tetszést aratott.

Budapest, 2002. február 8.

Dr. Molnár Pál
az EOQ MNB elnöke


Melléklet:

Az EOQ MNB 2002. évi költségvetése

Bevételek

Előirányzat (Ft)

Tagdíjak

11.000.000,-

Pályázati bevételek (pl. nemzetközi tagsági díjakra)

800.000,-

Állami támogatás (MTESZ)

800.000,-

Rendezvények

10.000.000,-

Projektek

7.000.000,-

A “Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat
ígért támogatási bevétele

1.500.000,-

Kamat

7.000.000,-

Egyéb bevételek (pl. könyvek, kiadványok eladása)

600.000,-

Összesen:

38.700.000,-

Kiadások

 

Működési költségek

7.500.000,-

EOQ tagsági díj és nemzetközi kötelezettségek

5.000.000,-

Rendezvények

7.000.000,-

Projektek

6.000.000,-

Szakbizottsági kiadások és jutalmak

2.000.000,-

Tagsági jogon járó kiadványok és költséghozzájárulás
a “Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat kiadásához

8.000.000,-

Beszerzések (pl. bútor, könyvek, számítógépes
rendszerek karbantartása)

1.000.000,-

Egyéb kiadások (pl. továbbképzés, bankköltségek)

800.000,-

Összesen:

37.300.000,-

Egyenleg:

1.400.000,-