1022 Budapest, Herman O. u.15. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Választmányának üléséről

Időpont: 2000. szeptember 12. 13.30 - 16.45

Helyszín: Budapesti Műszaki Főiskola, Bánki Donát Gépészmérnöki Kar, Budapest, VII. ker. Népszínház u. 4-6.

Résztvevők: a jelenléti ív szerint

Az EOQ MNB elnöke napirend előtt - a kongresszusi beszámolóhoz kapcsolódóan - átadta az okleveleket az EOQ minőségügyi szakértőknek (12), az EOQ minőségügyi rendszermenedzsereknek (22) és az EOQ minőségügyi auditoroknak (8), akik a közelmúltban tettek tanúbizonyságot a harmonizált követelményrendszer ismeretéről.

A Választmány az előzetesen megküldött napirendi pontokkal kapcsolatosan a következő álláspontokat alakította ki, illetve határozatokat hozta:

 1. A Választmány tudomásul vette, hogy az EOQ 2000. júniusában Budapesten megtartott Közgyűlésén elfogadta az új Alapszabályát és a végrehajtási szabályokat, amelyek elsősorban az EOQ nyitott szervezetté válását szabályozzák. Jelenleg a 34 elnökségi tagszervezet mellé 4 új szervezet jelentkezett be, amelyek felvételi kérelme elbírálás alatt áll. Előkészületi stádiumban van az országok regionális csoportokba sorolása (2. melléklet). Magyarországot a 6. csoportba sorolták be, melynek vezetésére a Cseh Köztársaság tagszervezetét vagy az EOQ MNB-t fogják felkérni. Jelenleg a cseh tagszervezetnek van erre kissé nagyobb esélye.
 2. A 44. EOQ Kongresszus részletes értékelésére a választmányi ülés előtt nyitott rendezvényen közel 200 fő részvételével került sor, amelyen több választmányi tag is megjelent. Az EOQ Végrehajtó Bizottságának 2000. szeptember 8-9.-én Torinóban megtartott ülésén a budapesti Kongresszust az EOQ eddigi legjobb kongresszusai közé sorolták, amihez hasonlítva fogják a következő EOQ kongresszusokat értékelni.
 3. A pénzügyi elszámolás folyamatban van, amely igen tág határok közötti kedvező mérleget jelez. Az EOQ MNB részére beérkezett valamennyi számla ki lett egyenlítve, de a BLAGUS-VOLÁNBUSZ még nem nyújtotta be végszámláját, mivel végelszámolása a választmányi ülés időpontjáig nem készült el. Az EOQ Főtitkársága jelezte, hogy a Kongresszus PRAQ III. forrásból támogatásban részesült, amit közvetlenül az EOQ Főtitkársága kap meg. A főtitkársági költségek levonása után fennmaradó támogatás összegét a résztvevőkre számított 10%-os részvételi díjának teljes összegéből levonják; a többit legkésőbb az év végéig - név szerinti egyeztetés után - kell átutalni.

 4. A meghívóval megküldött kongresszusi ajánlások a Kongresszus előkészítésének és lebonyolításának tapasztalatai, a résztvevők visszajelzései, valamint az EOQ Főtitkárságának javaslatai alapján készülték. A kapott írásos véleményeket ismertetve a Választmány megtárgyalta és módosított címmel “Ajánlások a 44. Kongresszus tapasztalatai alapján” egyhangúlag elfogadta az írásos előterjesztést. Az ajánlásokat megjelentetjük a “Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratban, valamint angol nyelvre fordítva megküldjük az EOQ elnökének és főtitkárának is.
 5. A Választmány egyetértett a Küldöttközgyűlés összehívásával 2000. október 4-ére és elfogadta a javasolt napirend tervezetét, amit a Küldöttközgyűlés fog majd megszavazni. A Választmány megtárgyalta és elfogadta a javaslatokat a küldöttközgyűlési tisztségviselőkre, majd a következő összetételű Jelölő Bizottságot kérte fel a választás előkészítésére:

Dr. Réczei Géza, elnök
Mikó György, tag
Nagy Lajosné, tag
Nándorfi Gyuláné dr., tag

A Választmány egyhangúlag megszavazta a szakbizottsági tisztségviselők és más küldöttek javaslatait a küldöttlista kiegészítésére, aminél természetesen alapvető kritérium volt az EOQ MNB tagság.

 1. A Választmány megtárgyalta az EOQ MNB 1999. évi elszámolását, amely kisebb pontosításokkal beterjeszthető küldöttközgyűlési megvitatásra és elfogadásra.

A Választmány több kérdés megvitatása után 2 tartózkodással elfogadta az EOQ MNB 2000. évi költségvetését azzal, hogy a Kongresszusról külön elszámolás is készül és az adatok csak annak végleges elfogadása esetén kerülnek be a 2000. évi elszámolásba. A vita során felmerült az EOQ MNB éves tagsági díjának differenciált emelése, ami a Választmány hatásköre. A tagsági díj emelésének megvitatása azonban minden további nélkül egy évvel elhalasztható, mivel az EOQ MNB jelenlegi anyagi helyzete a tagsági díj emelését nem indokolja és a differenciált tagdíj-fizetés már jelenleg is lehetséges 3-nál több tag bejelentésével és az MM támogatásával. Indokoltnak látszik viszont egy körlevél kiküldése azon jogi tagoknak, amelyek az MM kiadását eddig még nem támogatják. Ez annál is inkább időszerű, mert megkezdődtek az előkészületek az MM megjelenésének szebbé tételére 2001-től kezdődően.

 1. Az EOQ MNB Alapszabályát jelentős mértékben módosítani kell az 1998. évi küldöttközgyűlési határozat teljesítése érdekében, amely alapján a megadott határidő lejárta előtt kértük az EOQ MNB közhasznú szervezetté nyilvánítását. A Fővárosi Bíróságon több alkalommal került sor az ún. meghallgatásra, amelyek eredményeképpen átdolgozott Alapszabály 4. tervezetét a Választmány megvitatta. Néhány kisebb-nagyobb szövegszerű pontosítással az elvi módosítások elfogadásra kerültek. Az így átdolgozott Alapszabály a Küldöttközgyűlés elé terjeszthető, de elvi elfogadás esetén ezután a Fővárosi Bíróság által javasolt pontos jogi szövegezésre lesz még mindig szükség.
 2. Az EOQ MNB esedékes választásának előkészítésére az Alapszabály 4. tervezetének alapján kerül sor. Ennek megfelelően elnököt, ügyvezető elnököt, ügyvezető titkárt, 2 alelnököt, 4 vezetőségi tagot, 5 tagú Ellenőrző Bizottságot és legfeljebb 50 tagú Választmányt kell választani, amely utóbbiba a 9 vezetőségi tag is beletartozik. Figyelembe kell azonban venni a Fővárosi Bíróság nem kötelező jellegű észrevételét is, amely szerint egy 30 tagú Választmány arányosabb testületet jelentene mind a küldöttek számához, mind a vezetőségi tagok számához viszonyítva.
 3. A Jelölő Bizottság olyan választmányi iránymutatást kapott, hogy a jelenlegi választmányi tagok jelentős többsége - jelenlegi tisztségétől függetlenül - kerüljön a jelöltek közé. A közelmúltban megválasztott Ellenőrző Bizottság lehetőség szerint változatlan összetételben kerülhet fel a jelöltek listájára. A Választmány jóváhagyólag vette tudomásul a vezetőségi jelölési javaslatokat, de ez nem korlátozza, hanem csak segíti a Jelölő Bizottság munkáját. A Jelölő Bizottságnak tudomást kell szerezni arról is, hogy a szóban forgó küldöttek vállalják-e jelölést. Természetesen lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a Küldöttközgyűlésen elhangzó személyi javaslatok 50%+1 fő támogatottság esetén a jelölő listára kerüljenek.

 4. Az EOQ MNB idén is társrendezője az "Európai Minőségi Hét Magyarországon, 2000" keretén belül megrendezésre kerülő "IX. Magyar Minőségi Hét" rendezvénynek. Ezen túlmenően az EOQ MNB e rendezvényt követő héten 2-3 egy-, illetve félnapos szemináriumot készít elő neves külföldi előadók közreműködésével. A véglegesített meghívók szétküldésére október elején kerülhet sor. Megkezdődtek a regionális "Kongresszusi Napok" előkészítése is, amelyek lebonyolítása 2001 első hónapjaira áthúzódik.
 5. Egyebek:

"EOQ MNB tiszteletbeli tagja":

Dr. Boross Ferenc
Gabriel Győző
Dr. Molnár Pál
Rózsa András
Dr. Tar József

"Minőségért 2000":

Dr. Bezegh András
Dr. Erdős Zoltán
Nagyné Tar Judit
Dr. Réczei Géza
Várkonyi Gábor

Észak-Magyarország: Nógrád; Heves; Borsod
Észak-Alföld: Szolnok; Hajdú; Szabolcs
Dél-Alföld: Bács; Csongrád; Békés
Dél-Dunántúl: Baranya; Somogy; Tolna
Közép-Dunántúl: Komárom; Fejér; Veszprém
Nyugat-Duná
ntúl: Győr; Vas; Zala
Közép-Magyarország: Pest; Budapest

Budapest, 2000. szeptember 20.

Dr. Molnár Pál
az EOQ MNB elnöke