1022 Budapest, Herman O. u.15. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Választmányának kibővített üléséről

Időpont: 2000. február 17. 13.00-16.45

Helyszín: PKI, Budapest VI. ker., Andrássy út 3.

Résztvevők: a jelenléti ív szerint

Az EOQ MNB elnöke napirend előtt külön köszöntötte az EFQM és Szakértői Szakbizottság 1999. október 27-én megválasztott elnökét, Mikó Györgyöt és titkárát, Szegedi Erzsébetet, valamint a Környezetvédelmi Szakbizottság 1999. október 27-én megválasztott elnökét, Dr. Varga Lajost és titkárát, Sándor Miklóst. Ugyancsak köszöntötte Dr. Réthelyi Miklóst, az Egészségügyi Szakbizottság új elnökét, aki szintén először vett részt a Választmány ülésén.

A Választmány az előzetesen megküldött napirendi pontokkal kapcsolatosan a következő álláspontokat alakította ki, illetve határozatokat hozta:

 1. Dr. Molnár Pál - az oklevél-átadás miatt - a tervezettnél kissé hosszabb tájékoztatót tartott az EOQ szakembertanúsítási tevékenységéről. Az EOQ oklevéllel rendelkezők száma jelenleg már megközelíti a 25000-et, melyek közül a minőségügyi rendszermenedzser a legismertebb és legnépszerűbb. Az átadott újabb 23 oklevéllel az EOQ MNB eddig mintegy 60 EOQ oklevelet adott át a szaktudásukat sikeres vizsgával bizonyított minőségügyi szakembereknek. Az oklevelek számának további gyarapodásához jó perspektívát nyújt a Bánki Donát Műszaki Főiskola minőségügyi rendszermenedzseri képzésének 1999. decemberében megvalósult elfogadása. Rövid utalás hangzott el az EOQ szakembertanúsítási harmonizált rendszerének jelentős bővítésére, melynek hazai bevezetését ebben az évben meg kell valósítani. Más országokhoz hasonlóan intézkedésekre van szükség az EOQ minőségügyi szakemberek szaktudásának folyamatos fejlesztésére, illetve szinten tartására.
 2. Az oklevél átadását követően Pierre Zana a BME Mérnöktovábbképző Intézetének francia szakértő vendége rövid köszöntőt tartott, méltatva az EOQ MNB erőfeszítéseit ezen a területen.

 3. Dr. Molnár Pál és Lakat Károly beszámolólt az EOQ Brüsszelben megtartott 98. Közgyűléséről és a Szakembertanúsítási Bizottság üléséről, amelyeken a következő fontosabb határozatokat fogadták el:

A Választmány spontán módon fejezte ki elismerését az alelnökké választás miatt, és Rózsa András javasolta ennek nagyobb nyilvánosságra hozatalát.

 1. Az EOQ MNB 1999. évi Küldöttközgyűlése igen kedvezően értékelhető, mivel

Megnyugtatóan hatott az alapos könyvvizsgálói jelentés részletes ismertetése, annak a javaslatnak az elfogadásával, hogy ajánlatos a kongresszusi költségvetés és az eddigi költségmozgás figyelemmel kísérése az Ellenőrző Bizottság által.

Mivel 2000-ben sor kerül az EOQ MNB választásokra, a Választmány elfogadta azt a javaslatot, amely szerint az eddigi küldöttek nyilatkozhatnak felkérés elfogadásáról, illetve megerősítéséről. A Választmány határozata szerint a szakbizottsági választásokra - egyes kivételektől eltekintve - 2000. szeptember-novemberi időszakában kerül sor, választási Küldöttközgyűlésre pedig előreláthatóan decemberben. Rendkívüli Küldöttközgyűlés megtartása a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel kapcsolatos Fővárosi Bíróság határozata nyomán válhat szükségessé.

 1. Az “Európai Minőségi Hét Magyarországon, 1999” és a “VIII. Magyar Minőségi Hét” rendezvénysorozat általános jelleggel a következők szerint értékelhető:

A társrendező, MMT által átutalt 1,6 mFt a rendelkezésre bocsátott adatok szerint megfelel a megállapodásban foglaltaknak, de a ráfordításokat figyelembe véve csak 586 eFt maradványt eredményezett.

Az EOQ MNB elnöke az összességében kedvező tapasztalatok alapján javaslatot tett a Minőségi Hét közös rendezésének folytatására annak hangsúlyozásával, hogy 2000-ben az EOQ MNB látja el a főrendezői feladatokat azonos vagy igen hasonló feltételek mellett, ami a “váltógazdálkodásról” szóló elvi megállapodásnak megfelel.

A rendkívül élénk vitában (Dr. Balogh Albert, Mikó György, Dr. Vecsernyés Lajos, Nagy Lajosné, Földesi Tamás, Dr. Tar József) elsősorban a következőkre hívta fel a figyelmet:

A szavazásra bocsátott javaslatot a Választmány 3 tartózkodással - ellenszavazat nélkül - fogadta el, amely szerint a 2000. február 23-án sorra kerülő EOQ MNB és MMT koordinációs tárgyaláson az EOQ MNB vezetése a rugalmas és különböző engedményeket tartalmazó álláspont képviselete mellett a főrendezői feladatkör maradéktalan elfogadtatására törekedjen.

 1. A Szervező Bizottság elnöke kissé rövidített formában ugyanazt a beszámolót ismertette az EOQ 44. Kongresszusának előkészületeiről, amelyet az EOQ 98. Közgyűlésén angol nyelven terjesztett elő. Kiemelte, hogy

Bár a résztvevők száma reménytkeltő azt azonban figyelembe kell venni, hogy a bejelentkezettek több mint fele teljes vagy részleges részvételi díjkedvezményben részesül. Ezért jelentős erőfeszítésekre van szükség, hogy az eredményességhez minimálisan szükséges 600-700 teljes fizető résztvevő bejelentkezzen.

A magyar résztvevők számának növeléséhez a későbbiek során kedvezményes napijegyet tervezünk biztosítani, amennyiben a teljes részvételi díjat fizető résztvevők száma 1000 alatt marad. Jelentős kedvezményeket kívánunk biztosítani - lehetőség szerint -az EOQ MNB aktív szakbizottsági tagjai számára. Ehhez 2000. március 31-ig a szakbizottsági tisztségviselők - saját magukat is beleértve - 5-10 aktív szakbizottsági tag nevét rangsorolva adják meg, akik különösen érdeklődnek valamelyik szekció vagy előkongresszusi szimpózium iránt (megadásukat kérjük a név mellett). Kedvezményes részvételi lehetőség esetén előnyben fognak részesülni.

Ugyancsak 2000. március 31-ig kérjük azon angol nyelven jól beszélő választmányi tagok és munkatársaik jelentkezését, akik az egyes szekcióüléseken koordinátori (facilitator) feladatkör ellátását vállalják.

 1. A szakbizottsági tevékenység koordinálásában aktív szerepet vállaló
  Dr. Balogh Albert, EOQ MNB alelnök röviden beszámolt a szakbizottsági tisztségviselők közelmúltban megtartott értekezletről, amiről külön emlékeztető készült. Dr. Boross Ferenc, EOQ MNB ügyvezető titkár kiosztotta a szakbizottságok aktuális tagjegyzékét.
 2. Ezután Bányai Györgyné dr., a Statisztikai Módszerek Szakbizottság elnöke fóliákkal alátámasztott informatív beszámolót tartott. A napirendre kerülő érdekes és aktuális témák közül elsősorban azok vonzzák a nagyobb létszámot, amelyeket több szakbizottság részére hirdetnek meg. Az EOQ MNB elnöke elismerését fejezte ki Dr. Bányai Györgyné aktív és eredményes tevékenységéért és jó egészséget kívánt a további munkához.

  Az 1999. évi Évkönyv számára beküldött szakbizottsági jelentések igen egyenetlen színvonalúak. Különösen jelentős hiányosságok mutatkoztak a 2000. évi program kimunkálásában. Ennek ellenére sikerült a Szakbizottságok 2000. évi rendezvénynaptárának első részét összeállítani és közlésre előkészíteni.

  Az Informatikai és a Minőségpolitikai Szakbizottság még mindig nem adta le 1999. évi jelentését és a 2000. évi munkaprogramját, amit sürgősen pótolni kell. Ellenkező esetben az önálló szakbizottsági tevékenység felfüggesztésére kerülhet sor és ezeket a területeket működő szakbizottságok vagy más társadalmi szervezetek veszik át.

 3. Egyebek:

Az EOQ MNB, mint alapító tag pénzügyi és kapacitásbeli okok miatt ebben az évben sem tud aktívan bekapcsolódni ebbe a projektbe.

Nagy Lajosné felvétésével kapcsolatosan, amely szerint a GM új pályázati kiírásában már az ISO 9000:2000 szerinti tanúsítás megszerzése szerepel, többen kifejtették véleményüket (Földesi Tamás, Dr. Balogh Albert, Dr. Molnár Pál).

A kialakult vélemény szerint

Elhangzott az is, hogy egyes országokban viszont már megkezdték az ISO 9000:2000 provizórikus tanúsítványt (“temporary certificate”) kiadását.

Budapest, 2000. március 7.

Dr. Molnár Pál
az EOQ MNB elnöke