1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

JEGYZŐKÖNYV
az EOQ MNB Küldöttközgyűléséről

Időpont: 2003. május 22., 13.30- 16.00

Hely: MTESZ Székház Színházterme

Jelen vannak: A jelenléti ív szerint

Az elnökségben meghívott vendégként részt vett Tabák Péter, a Miniszterelnöki Kabinet Gazdaságpolitikai Főosztályának vezetője, továbbá Dr. Detrekői Ákos (BMGE), Kálmán Albert (KGM) és Kovács József (Herend).

1. Megnyitó

Dr. Molnár Pál elnök üdvözölte a vendégeket és a Küldöttközgyűlés résztvevőit.

Tabák Péter Dr. Medgyessy Péter miniszterelnök nevében bevezető előadást tartott a versenyképesség szoros összefüggéséről a minőséggel. Mint mondotta: a versenyképesség alapvetően dinamikus és komparatív fogalom, tehát önmagában nem, csak a piachoz viszonyítva értékelhető. A versenyképességet a munka termelékenysége, vagyis a munkának a hozzáadott értéken belüli aránya határozza meg. A versenyképesség tágabb körű vizsgálatánál figyelembe kell venni, hogy a külföldi befektetőket elsősorban a minőségügyi kritériumok, továbbá a gazdaságpolitikai és az infrastrukturális követelmények teljesülése érdekli. A kormány részéről tehát olyan összehangolt, kiszámítható pénzügyi és gazdaságpolitikára van szükség, amely messzemenően figyelembe veszi a versenyképességi kritériumokat is. További fontos szempont a közigazgatás, mint szolgáltatás hatékonysága, a gazdaság liberalizáltsági foka, valamint az üzleti etika szintje. Ennek megfelelően a kormányprogram kiemelt részét képezi: 1.) azonos versenyképességi feltételek biztosítása minden vállalat számára, 2.) pozitív diszkrimináció a kis- és középvállalatok tőkéhez juttatása terén, végül 3.) a teljes diszkrimináció mentesség biztosítása a munkaerőpiacon.

Kálmán Albert előadásában kiemelte, hogy Cseh- és Magyarország már 2001-ben aláírta az ún. PECA Egyezményt, amely meghatározott termékcsoportok esetében ugyanolyan státuszt biztosít a tanúsító és vizsgáló szervezetek számára, mintha már az EU tagjai lennénk. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium munkatársai elsősorban a termék-, rendszer- és minőségtanúsítás, valamint a megfelelőségértékelés területén dolgoznak, amihez a jövőben is számítanak az EOQ MNB szakmai segítségére.

2. A napirend elfogadása

01/2003. (V.22.) sz. Küldöttközgyűlési határozat:

A kiküldött meghívóban szereplő 9 napirendi pontot a jelenlevők egyhangúlag - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogadták.

3. A Küldöttközgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása

02/2003. (V.22.) sz. Küldöttközgyűlési határozat:

A Küldöttközgyűlés a következő tisztségviselőket választotta meg:

Jegyzőkönyv vezető:

Várkonyi Gábor

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Dr. Balogh Albert, Gyaraky Zoltán

Mandátumvizsgáló Bizottság:

Dr. Tar József elnök,
Mikó György és Dr. Nándorfi Gyuláné tagok

Szavazatszámláló Bizottság:

Dr. Boross Ferenc elnök,
Nagy Lajosné és Dr. Szigeti Tamás tagok

Jelölő Bizottság:

Dr. Réczei Géza elnök,
Dr. Erdős Zoltán és Szegedi Erzsébet tagok.

4. Beszámoló az elmúlt évben végzett munkáról és a szakbizottságok tevékenységéről

Dr. Molnár Pál elnök az alábbi pontokba szedve foglalta össze az EOQ MNB legfontosabb célkitűzéseinek teljesítését:

 1. Az EOQ MNB jogi és egyéni taglétszámának jelentős mértékű növelése
  A taglétszám stabilizálódott, de annak jelentős mértékű növekedését nem sikerült elérni. Főként az egyéni tagok tagsági díjbefizetésének elmaradása miatt némi visszaesés is tapasztalható. Ezzel szemben több mint hatezer céggel, intézménnyel, önkormányzattal stb. van kapcsolatunk. Van négy határon túli (2 szerb, 1 román és 1 horvát) jogi tagunk is.
 2. 15 központi és 47 szakbizottsági (összesen 62) rendezvény előkészítése és színvonalas lebonyolítása
  A rendezvények számát tekintve - 2001-hez hasonlóan - túlteljesítettük ezt a célkitűzést, a résztvevők létszáma is 5000 fölött stabilizálódott. 2002-ben két kiemelt és sikeres rendezvényünk volt:
  -
  az EOQ MNB fennállása 30. évfordulójának megünneplése, összekötve a Közép-Kelet-Európai Országok II. Nemzetközi Minőségügyi Konferenciájával (2002. november 25- 26.);
  -
  4 szintentartó tanfolyam megszervezése EOQ okleveles minőségügyi szakemberek számára.
  Dr. Molnár Pál
  külön megemlítette, hogy a Pekingben megrendezett 8. Kelet-ázsiai és Csendes-óceáni Minőségügyi Kongresszuson - ahol a 25 előadó között csak két európai (svéd és magyar) volt - személyesen fogadta a delegációt a kínai miniszterelnök-helyettes, aki bevezette Kínát a Kereskedelmi Világszervezetbe (WTO).
 3. A szakbizottsági munka és a szakbizottságok közötti együttműködés erősítése
  A szakbizottságokba bejelentkezettek száma emelkedik, különösen az Élelmiszeripari, valamint a Minőségügyi Rendszerek Tanúsítása és Auditálása Szakbizottságban, és meghaladja a 2000 főt. Vannak azonban jelentős számban tagok, akik több szakbizottságban is tevékenykednek. A szakbizottsági rendezvények látogatottsága átlagosan elég alacsony, amelyben a nem mindig attraktív témaválasztás is szerepet játszik. Az elmúlt évben kiemelkedő teljesítményt nyújtott az Élelmiszeripari, az Informatikai é
  s a Terminológiai Szakbizottság.
 4. Az EOQ harmonizált szakember regisztrálási rendszerének hazai működtetése és az EOQ MNB nemzetközi akkreditálásának meghosszabbítása
  Mivel az EOQ MNB 2002-ben 253 oklevelet adott ki, a német és a svájci szervezet után 2002-ben is a harmadik helyre került. A nemzetközi akkreditálási felülvizsgálat 2002. november 24-én sikeresen lezárult, de több területen is továbbfejlesztésre van szükség. Várható, hogy 2003. végén megszűnik a tapasztalt szakértők regisztrálása életművük alapján, tanfolyam nélkül.
 5. Nemzetközi és hazai kapcsolatok bővítése, fejlesztése
  Különösen gyümölcsöző együttműködés alakult ki az Amerikai Minőségügyi Szervezettel (ASQ), amelynek társult tagjai vagyunk. Az EOQ MNB tagjai élvezik mindazokat az előnyöket, amelyek az ASQ hazai tagjait megilletik (pl. kedvezményes részvétel rendezvényeken, kiadványok stb.). A “Quality Progress” című amerikai szakfolyóiratban terjedelmes tanulmány jelent meg négy kiváló magyar vállalatról. Kezdeményeztük az NPO (Nemzeti Partner Sz
  ervezet) státusz elérését az EFQM-nél, amely azonban a Magyar Ipari és Kereskedelmi Minőségfejlesztési Központot (MIK) részesítette előnyben. A 2000. évi, Budapesten megtartott 44. EOQ Kongresszus ajánlásának megfelelően 2002. elején megalakult az EOQ MNB Tanácsadó Testülete, amelyről sajtótájékoztató keretében adtunk hírt. Jó hazai együttműködést alakítottunk ki kormányzati (MEH, GKM, FVM, BM, ESZCSM) és a megfelelő társadalmi szervezetekkel (MMT, MTESZ, MKIK, ISO 9000 Fórum). A SZENZOR-al együttműködve - korszerűsített tananyag alapján - előkészítés alatt áll a vezető köztisztviselők minőségügyi továbbképző tanfolyama.
 6. A 2002. évi költségvetés fő mutatószámainak teljesítése egy megfelelő székhely kiválasztásának és megvásárlásának figyelembe vételével
  A tavalyi év 932 mFt,- veszteséggel zárult, ugyanakkor - értékpapírok eladásából fedezve - 42,5 millió forintért ingatlant vásároltunk. A tagsági jogon járó szakfolyóiratok és más kiadványok közel 8 millió forinttal terhelik a költségvetést. Az étkezésre kirótt 55%-os adóteher miatt jelentősen csökkent a rendezvények rentabilitása. További veszteséget okozott az értékcsökkenési leírások nagymérvű emelkedése. A Közhasznúsági jelentést és a Mérleget a könyvvizsgáló kedvező véleménnyel vizsgálta felül.
 7. Megalapozott és teljesíthető költségvetés készítése a 2003. évre
  200 mFt pozitív egyenleget tervezünk. A nemzetközi kötelezettségeket csökkentettük (pl. Dr. Molnár Pál nem fogadta el az EOQ alelnöki jelölést). A legtöbb területen túlteljesítés várható. Az EOQ MNB 2003. évi költségvetését a Választmány jóváhagyta.

5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése

Gyaraky Zoltán, az EOQ MNB Ellenőrző Bizottságának elnöke megállapította, hogy az EOQ MNB szervezeti működése és gazdálkodása 2002-ben is megfelelt a jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott feltételeknek, ezért javasolja a működés elfogadását és jóváhagyását (az EOQ MNB Ellenőrző Bizottságának jelentése csatolva).

6. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése

Dr. Tar József, a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke megállapította, hogy a 14.00 órára ismételten összehívott Küldöttközgyűlés a jelenlevő küldöttek tényleges számától függetlenül szavazatképesnek számít. Összesen 67 szavazatra jogosult küldött van jelen.

7. Hozzászólások, vita és szavazás a beszámolók elfogadásáról

Sugár Karolina, a MIK ügyvezető igazgatója emlékeztetett rá, hogy az EOQ és az EFQM álláspontja szerint az EOQ MNB-nek és a MIK-nek azonos pozíciót kell betöltenie mindkét szervezetnél. Reménykedik a jövőbeli jó együttműködésben annak ellenére, hogy az EOQ MNB először támogatta, majd megvétózta a MIK tagságát az EOQ-ban.

Sára László feltette a kérdést, hogy az EOQ MNB szorgalmazza-e a határon túli szervezetek jogi tagságát most, a határmenti régiók kialakulásának korában.

Dr. Molnár Pál válaszában rámutatott, hogy az EOQ és az EFQM feladatmegosztást kért a két rivális magyar szervezettől, amire mind a mai napig nem került sor. Amennyiben a MIK írásban elkészíti az együttműködési tervezetet, mi azt haladéktalanul a Vezetőség és a Választmány elé terjesztjük megvitatásra. Elfogadás esetén minden akadály elhárul a jó együttműködés elől. A határon túli szervezetek tagsága ügyében kampány- és propaganda hadjáratot nem folytatunk, de nagyon nyitottak vagyunk az együttműködést és a jogi tagságot illetően.

03/2003. (V.22.) sz. Küldöttközgyűlési határozat:
A Küldöttközgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az elnöki beszámolót az EOQ MNB 2002. évi tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről, továbbá az Ellenőrző Bizottság jelentését és a közhasznúsági jelentést.

8. Kitüntetések és jutalmak átadása

Az EOQ MNB Örökös Tagja:

Dr. Balogh Albert, Bányainé Dr. Sándor Julianna

“Minőségért 2003”:

Dr. Andó Péter, Bognárné Laposa Ilona
Dr. Pallagi Attiláné, Dr. Szenes Katalin
Dr. Szigeti Tamás

Pénzjutalomban részesült: Dr. Bacsa György, Bölcskei András, Dr. Bölöni Péter, Dr. Boross Ferenc, Dányi István, Dr. Erdős Zoltán, Erődi Erzsébet, Földesi Tamás, Galla Jánosné, Gálosfai Jenő, Gyaraky Zoltán, Horváthné Drégely- Kiss Ágota, Dr. Ittzés András, Dr. Karajz Lajos, Kesselyák Péter, Lakat Károly, Mikó György, Molnár Ingrid, Moór Gyula, Dr. Nándorfi Gyuláné, Németh Gyula, Pálfy Miklós, Dr. Rácz Endre, Szegedi Erzsébet, Tarján Gábor, Törőné Hevesi Erzsébet, Varga Gábor, Várkonyi Gábor, Zalán Györgyné.

9. Zárszó

Dr. Molnár Pál zárszavában megköszönte a részvételt és mindenkinek eredményes munkát kívánt, jelezve, hogy 2004-ben az EOQ MNB-ben választásokra kerül sor, amelynek alapos előkészítéséhez a jelen Közgyűlésen megválasztott Jelölő Bizottság megerősítésére, kiegészítésére lesz szükség.

Budapest, 2003. június 9.

Készítette: Várkonyi Gábor, Dr. Molnár Pál

Hitelesítette: Dr. Balogh Albert, Gyaraky Zoltán