1022 Budapest, Herman O. u.15. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

JEGYZŐKÖNYV
az EOQ MNB Küldöttközgyűléséről

Időpont: 2002. május 29., 14.00–16.15

Hely: A BMF Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar II. emelet 252. számú terem

Jelen vannak: A jelenléti ív szerint

1. Megnyitó

A meghirdetett időpontban a küldöttek létszáma nem érte el az 50 %+1 főt, ezért az EOQ MNB elnöke a “Meghívó”-ban foglaltak szerint az eredeti időpontnál 30 perccel későbbre, azaz 14.00 órára ismételten összehívta a Küldöttközgyűlést.

01/2002. (V.29.) sz. Küldöttközgyűlési határozat:

Az új időpontban Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke a köszöntő szavak elhangzása után javasolta a résztvevőknek, hogy a levezető elnök tisztségét Dr. Varga Lajos töltse be. A javaslatot a jelenlevők egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.

2. A napirend elfogadása

02/2002. (V.29.) sz. Küldöttközgyűlési határozat:

A kiküldött meghívóban szereplő 15 napirendi pontot a jelenlevők egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.

3. A Küldöttközgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása

03/2002. (V.29.) sz. Küldöttközgyűlési határozat:

A Küldöttközgyűlés a következő tisztségviselőket választotta meg:

 1. Jegyzőkönyvvezetők: Gabriel Győző és Várkonyi Gábor.
  Elfogadva egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
 2. Jegyzőkönyv-hitelesítők: Dr. Balogh Albert és Gyaraky Zoltán.
  Elfogadva egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
 3. Mandátumvizsgáló Bizottság: elnöke Dr. Tar József, tagjai
  Törőné Hevesi Erzsébet és Lakat Károly.
  Elfogadva egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
 4. Szavazatszámláló Bizottság: elnöke Dr. Boross Ferenc, tagjai Nagy Lajosné és Dr. Szigeti Tamás.
  Elfogadva egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
 5. Jelölő Bizottság: elnöke Dr. Réczey Géza, tagjai Szegedi Erzsébet és Pálfy Miklós.
  Elfogadva egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.

4. Beszámoló az elmúlt évben végzett munkáról és a szakbizottságok tevékenységéről (Dr. Molnár Pál)

Létszám

Az EOQ MNB elnöke a 2001. év kiemelkedő eredményei között említette, hogy a jogi tagok száma 520 körül stabilizálódott, az egyéni tagok száma pedig meghaladta az 1800 főt. Jelentős mértékben javult a szakbizottságok munkája, és újonnan megalakult a Hat Szigma Szakbizottság. Az elmúlt év folyamán gyakorlatilag mindegyik szakbizottság létszáma gyarapodott, ami azért figyelemre méltó tény, mivel a tartalmi munka jelentős része a szakbizottságokban folyik. A szakbizottsági tagok száma 2002-ben összesen 442 fővel nőtt, de figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy ugyanaz a személy több szakbizottságnak is tagja lehet.

Rendezvények

A 44. EOQ Kongresszus miatt rendkívülinek számító 2000. év után 2001-ben 77 rendezvény került megtartásra (ebből 11 részvételi díjas); a résztvevők létszáma 5500 körül alakult. Kiemelt jelentőségű rendezvények 2001-ben: “Az ISO 9001:2000-es szabvány bevezetésének gyakorlati kérdései”, “Kongresszusi Napok” záró rendezvénye, “ME-TEST Szakmai Nap”, “Minőségmenedzsment az élelmiszeriparban 2001”, Gabriel A. Pall szemináriuma “A Hat Szigma menedzselési tapasztalatairól”. Az EOQ MNB kiadványok száma 2001-ben 10 volt.

Az EOQ MNB 2002-ben előzetesen 60 szakbizottsági rendezvényt tervez. A tervezett központi rendezvények közül kiemelkedik a november 25-én és 26-án megrendezésre kerülő “Nemzeti Minőségi Díj a közép-kelet-európai országokban” című konferencia, amely kapcsolódik az EOQ MNB fennállása 30. évfordulójának megünneplésével. Az ősszel sor kerül további két szintentartó tanfolyam megszervezésére is EOQ okleveles szakemberek számára, a tervek szerint október 14- 15-én és december 2- 3-án.

Szakember-tanúsítás

A minőségügyi és környezetvédelmi szakemberek regisztrálása és tanúsítása az EOQ legsikeresebb projektje, mivel eddig 70 országban mintegy 33 ezer oklevelet adott ki. Az EOQ MNB eddig összesen kb. 550 oklevelet adott ki Magyarországon, ebből 257-et 2001-ben - ezzel Magyarország a harmadik helyre került Németország és Ausztria mögött.

Az EOQ MNB 2001. évi fontosabb egyéb feladatai

Az EOQ MNB 2002. évi munkaprogramja

Az EOQ stratégiája az elmúlt évhez képest lényegesen nem változott, de a Gépjármű Szakbizottság a vertikális fejlesztési irányokhoz lett átsorolva, ugyanakkor előtérbe került a CAF (Általános Értékelési Keretrendszer) elterjesztésének támogatása az egyes tagországokban. Ennek megfelelően határozta meg az EOQ MNB 2002. évi kiemelt feladatait a következők szerint:

Az EOQ MNB 2002. évi további feladatai és projektjei

Az EOQ MNB 2001. évi elszámolása

Az EOQ MNB pénzforgalmi elszámolása 1992. óta most először 96 ezer forint veszteséget mutat, ami azonban a szervezet működőképességét semmilyen szempontból nem veszélyezteti. A tagdíjakból 2002-ben sem számíthatunk nagy növekedésre, de várunk állami támogatást, és szponzorokat keresünk a “Minőség és Megbízhatóság” megjelentetéséhez is.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2001. évi “Közhasznúsági jelentés” és a “Mérleg” - elfogadás esetén - publikálásra kerül a “Minőség és Megbízhatóságban”. A két dokumentum a Küldöttközgyűlés előtt részletes bemutatásra került.

Végezetül Dr. Molnár Pál elnök ismertette a 2002. évi pénzügyi tervet, majd arra kérte a jelenlevőket, hogy aktívan működjenek közre a vázolt célok elérésében, hogy ezáltal is erősödjenek az EOQ MNB pozíciói és megfelelően képviselhessük tagjainkat a hazai és a nemzetközi fórumokon.

5. Az Ellenőrző Bizottság (EB) jelentése (Gyaraky Zoltán)

Az Ellenőrző Bizottság 2002. május 27-i ülésén értékelte az EOQ MNB elmúlt évi tevékenységét. Örömmel állapította meg, hogy 2001-ben tovább nőtt a szervezet taglétszáma, elsősorban egyéni tagokkal bár ez negatívan befolyásolta a szervezet pénzügyi helyzetét. A szakbizottsági munka terén a 2000. évben megkezdődött lassú élénkülés tovább folytatódott és a szakbizottságok többsége kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. Tisztázódott az ISO 9000 Fórum és az EOQ MNB működése között kialakult nézetkülönbség, melynek eredményeként a Fórum önálló szervezetként folytatja tevékenységét.

Az előző évekhez hasonlóan az idén is elkészítette jelentését a felkért független könyvvizsgáló, aki az éves beszámolót 80.757 eFt eszköz- és forrásállománnyal, 78.900 eFt saját tőkével és –6290 eFt mérleg szerinti veszteséggel hitelesítette.

Az EB vizsgálatai szerint a mérleg szerinti, több mint hatmillió forintos veszteség 96 ezer forintra mérséklődik a következők figyelembevételével:

Az EB megállapítása szerint a Vezetőség nem követett el semmi olyan jogsértést vagy hibát, amely a szervezet pénzügyeinek hiányos vagy figyelmetlen kezelésére lenne visszavezethető.

Figyelembe véve, hogy az EOQ külföldi nemzeti bizottságainak jelentős része saját székházzal rendelkezik, továbbá, hogy az EOQ MNB jelenleg igen jelentős pénzeszközeinek elaprózott elköltése nem lehet cél, az EB támogatja a Vezetőség székhelyvásárlással kapcsolatos terveit. Nem kíván ugyanakkor állást foglalni a hely kiválasztása kérdésében, csupán arra hívja fel a figyelmet, hogy a választás során a racionális és praktikus szempontokat egyeztetni kell a feltárt lehetőségekkel.

Az EB megtárgyalta továbbá az Európai Minőségirányítási Alapítványtól (EFQM) érkezett megkeresést az EOQ MNB nemzeti partner szervezetként (NPO) történt esetleges felvételével kapcsolatban és arra a megállapításra jutott, hogy javasolja a megtisztelő felkérés elfogadását, lehetőség szerint együttműködésben a Magyar Ipari és Kereskedelmi Minőségfejlesztési Központtal.

Az EB megtárgyalta a Magyar Minőség Társaság újabb felvetését az együttműködés lehetséges kiterjesztésére vonatkozóan. Az EB elsősorban annak megvizsgálását javasolja, hogy milyen szövetségi keretek között működhetnének együtt az önálló szervezetek az eddigieknél sokkal összehangoltabb módon a hazai minőségügy társadalmi szervezése területén.

Összefoglalva az EB megállapítja, hogy az EOQ MNB szervezeti működése és gazdálkodása 2001-ben is megfelelt a jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott feltételeknek, ezért a működés elfogadását és jóváhagyását javasolja a Küldöttközgyűlésnek.

6. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése

Dr. Tar József, a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke megállapította, hogy az összes meghívott küldöttek száma 171, így a szavazatképességhez eredetileg 86 fő (50%+1) jelenléte lett volna szükséges. Mivel a megjelent küldöttek száma 13.30-kor ezt nem érte el, a Küldöttközgyűlés 14.00 órára ismételten összehívásra került, amely immár a küldöttek tényleges számától függetlenül szavazatképesnek számít.

Összesen 48 szavazatra jogosult küldött van jelen.

7. Hozzászólások, vita és szavazás a beszámolók elfogadásáról

Dr. Balogh Albert kiegészítette Dr. Molnár Pál beszámolóját a szakbizottsági munka területén. A TQM eszközök és filozófia elterjesztésében, valamint az informatika és a minőség kapcsolatának elmélyítésében kiváló teljesítményt nyújtott az EFQM és Szakértői Szakbizottság, illetve az Informatikai Szakbizottság. Az Élelmiszer és az MRTA Szakbizottság nagy létszámmal működik és nagysikerű rendezvényeket bonyolított le. Tradícionálisan jó szakbizottságnak tekinthető a Statisztikai Módszerek, az Oktatási és Továbbképzési, valamint a Megbízhatósági és a Terminológiai Szakbizottság. Hasonlóan jó teljesítményt nyújtott a Szolgáltatási és a Metrológiai Szakbizottság. Közepesnek mondható eredményességgel működött az Építésügyi, a Minőségpolitikai, a Gépjármű és a Környezetvédelmi Szakbizottság. A viszonylagos elmaradás miatt tovább erősítendő a tevékenysége a Közszolgálati és az Egészségügyi Szakbizottságnak.

Gyaraky Zoltán azért szereti olvasni a “Minőség és Megbízhatóságot”, mivel az nincs tele reklámokkal; javaslata, hogy a jövőben se engedjük a szaklapban a hirdetések túlburjánzását.

Dr. Gődény Sándor elmondta, hogy az Egészségügyi Szakbizottság az ISO 9000 Fórummal közösen 2002. májusában rendezte meg a Debreceni Minőségügyi Napok 2. Konferenciáját. Ősztől megerősítik a Szakbizottság működését.

Izsóf Edit emlékeztetett rá, hogy a Közszolgálati Szakbizottság 2000. december 12-én alakult. Egyelőre a taglétszám felfejlesztése a fő cél, a szakmai munkára eddig viszonylag kevés figyelmet fordítottak. Az önkormányzatok bevonását tervezik a munkába, ami várhatóan javít ezen a helyzeten.

Nagy Lajosné helyesli, hogy az EOQ MNB új székhely vásárlására fordítja a felgyülemlett pénzeszközöket; javasolja ugyanakkor, hogy a 2002. évi költségvetésben a kiadások között jelenjenek meg a székhelyvásárlás, valamint a felújítás és fenntartás költségei is.

Bányainé Dr. Sándor Julianna felhívta a figyelmet arra, hogy a Statisztikai Módszerek Szakbizottság rendezvényein elég sok látogató vesz részt és értékes hozzászólások hangzanak el. A munkát azonban még hatékonyabbá akarják tenni, ezért a napirendre kerülő témákra ötleteket és javaslatokat várnak más szakbizottságoktól is. Elsősorban az Informatikai Szakbizottsággal szeretnének szorosabb kapcsolatokat kiépíteni.

04/2002. (V.29.) sz. Küldöttközgyűlési határozat:

A Küldöttközgyűlés az elnöki beszámolót egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

05/2002. (V.29.) sz. Küldöttközgyűlési határozat:

A Küldöttközgyűlés az Ellenőrző Bizottság jelentését egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

8. Kitüntetések és jutalmak átadása

“Minőségért 2002” kitüntetésben részesült: Erődi Erzsébet, Galla Jánosné, Szegedi Erzsébet, Varga Gábor, Zalán Györgyné.

A minőségügy területén végzett kiváló társadalmi munkájáért jutalomban részesült: Dr. Andó Péter, Dr. Bacsa György, Dr. Balogh Albert, Bányainé Dr. Sándor Julianna, Dr. Boross Ferenc, Bölcskei András, Dr. Bölöni Péter, Dányi István, Dr. Erdős Zoltán, Földesi Tamás, Gálosfai Jenő, Gyaraky Zoltán, Ittzés András, Karajz Lajos, Kegye Győző, Kesselyák Péter, Mikó György, Molnár Ingrid, Moór Gyula, Sándor Miklós, Dr. Szenes Katalin, Dr. Tar József, Törőné Hevesi Erzsébet, Dr. Varga Lajos, Várkonyi Gábor.

9. Javaslatok az EOQ MNB új vezetőségi és választmányi tagjaira

A Jelölő Bizottság elnöke, Dr. Réczei Géza a következő tisztségekre terjesztett elő személyi javaslatokat:

1 fő vezetőségi tag: Dányi István, a Gazdasági Minisztérium nyugalmazott főosztályvezetője;

1 fő választmányi tag: Dr. Tar József, az ISO 9000 Fórum titkára;

2 fő választmányi tagjelölt: Németh Gyula, az OLAJTERV minőségügyi főmérnöke és Edvy Zoltán, a MARKER Kft. minőségirányítási vezetője.

További személyi javaslat nem érkezett.

A következőkban a jelöltek röviden bemutatkoztak, ismertetve a Küldöttközgyűlés előtt eddigi minőségügyi és szakmai tevékenységüket.

06/2002. (V.29.) sz. Küldöttközgyűlési határozat:

A Küldöttközgyűlés a jelöltek listára vételét egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, valamint más jelöltre nem terjesztett elő javaslatot.

10. Szavazás az EOQ MNB új vezetőségi és választmányi tagjairól

Dr. Réczei Géza és Dr. Boross Ferenc röviden ismertette a szavazási procedúra szabályait, amely alapján azután a küldöttek leadták szavazataikat.

11. A Szavazatszedő Bizottság elnökének jelentése a szavazás eredményéről

Dr. Boross Ferenc, a Szavazatszedő Bizottság elnöke jelentést tett a szavazás eredményéről, amely alapját képezi a vonatkozó határozatnak.

07/2002. (V.29.) sz. Küldöttközgyűlési határozat:

A Küldöttközgyűlés szavazatai alapján valamennyi jelölt elnyerte a javasolt tisztséget, azaz Dányi István 47 “igen” szavazattal a Vezetőség, Dr. Tar József 46 “igen” szavazattal a Választmány tagja lett, Németh Gyula és Edvy Zoltán pedig 47- 47 “igen” szavazattal választmányi tagjelöltté lépett elő.

12. Zárszó

Végezetül Dr. Molnár Pál elnök gratulált és jó munkát kívánt a megválasztott új tisztségviselőknek. Emlékeztetett arra is, hogy a székhelyvásárlással az EOQ MNB “minőségileg magasabb kategóriába” lép, de az EFQM nemzeti partner szervezeti (NPO) viszonytól is sok plusz várható.

Budapest, 2002. június 19.

Készítette: Gabriel Győző, Várkonyi Gábor

Hitelesítette: Dr. Balogh Albert, Gyaraky Zoltán