1022 Budapest, Herman O. u.15. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

JEGYZŐKÖNYV
az EOQ MNB Küldöttközgyűléséről

Időpont: 2001. május 22., 14.00–16.15

Hely: A BMF Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar II. emelet 215. számú terem

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

1. Megnyitó

A meghirdetett időpontban a küldöttek létszáma nem érte el az 50%+1 főt, ezért az EOQ MNB elnöke a “Meghívó”-ban foglaltak szerint az eredeti időpontnál 30 perccel későbbre, azaz 14.00 órára ismételten összehívta.

Az új időpontban Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd emlékeztetett rá, hogy 2000-ben rendkívüli évet hagytunk magunk mögött: egyrészt nagy sikerrel rendeztük meg Budapesten a 44. EOQ Kongresszust, másrészt örvendetesen fejlődik a szervezet taglétszáma. A tagok mintegy 50%-a tevékenykedik valamely szakbizottságban, ami az elmúlt évben nem változott, de a külföldi társszervezetekhez képest kedvező ez az arány is.

2. A napirend elfogadása

A kiküldött meghívóban szereplő 15 napirendi pontot a jelenlevők egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, amely csekély sorrendi módosítással maradéktalanul lebonyolításra került.

3. A Küldöttközgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása

A Küldöttközgyűlés a következő tisztségviselőket választotta meg:

 1. Jegyzőkönyvvezetők: Gabriel Győző és Várkonyi Gábor
  Elfogadva egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
 2. Jegyzőkönyv-hitelesítők: Dr. Balogh Albert és Gyaraky Zoltán
  Elfogadva egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
 3. Mandátumvizsgáló Bizottság: elnöke Dr. Réczei Géza, tagjai
  Dr. Harmath József és Lakat Károly
  Elfogadva egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
 4. Szavazatszámláló Bizottság: elnöke Dr. Boross Ferenc, tagjai Nagy Lajosné és Dr. Szigeti Tamás
  Elfogadva egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.

4. Beszámoló az elmúlt évben végzett munkáról (Dr. Molnár Pál)

A 2000. év kiemelkedő eseményéről, az EOQ 44. Kongresszusáról már több fórumon igen sok szó esett. A legutóbbi Küldöttközgyűlésen külön értékeltük. Ezért most azzal nem foglalkozunk.

Az elmúlt évben a taglétszám tovább növekedett. Így az elmúlt év végén összesen 523 jogi és több mint 1600 egyéni tagunk volt, akik a tagsági díjat kiegyenlítették.

2000. második felétől a szakbizottsági munka örvendetesen megélénkült. Kivétel nélkül valamennyi szakbizottság taglétszáma bővült. 2000. december 18-án megalakult a Közszolgálati Szakbizottság, amelynek már az év végén 24 tagja volt. Abszolút értékben (62 fő) a legnagyobb bővülést az EFQM és Szakértői Szakbizottság mutatja. Létszámát tekintve továbbra is a legnagyobb az Élelmiszer Szakbizottság. Magas taglétszámmal rendelkezik a Minőségügyi Rendszerek Tanúsítása és Auditálása, valamint az Egészségügyi Szakbizottság.

A rendezvények számának alakulásával kapcsolatban korábban olyan határozat született, hogy inkább kevesebb, de több szakbizottságot érintő rendezvényeket kell szervezni, ezáltal bővítve a résztvevők számát. 2000-ben - a Kongresszus szekcióüléseinek és kapcsolódó rendezvényeinek nagy száma miatt - a 146 szakmai (ezen belül 18 részvételi díjas) rendezvényen 6900 személy vett részt. Az EOQ MNB kiadványok száma 2000-ben 16 volt.

Az EOQ MNB 2000. évi projektjei

A következőkben Dr. Molnár Pál ismertette az EOQ MNB 2000. évi elszámolását, a Közhasznúsági jelentés főbb megállapításait és mutatószámait, valamint a szervezet 2001. évi költségvetését. A Közhasznúsági jelentést és a mérleget a könyvvizsgálói jelentés tartalmától függően az Ellenőrző Bizottság áttekinti és a “Minőség és Megbízhatóság” egyik következő száma publikálni fogja.

Dr. Molnár Pál az EOQ MNB 2001. évi munkaprogramjának ismertetése előtt kitért az EOQ stratégiájára a következők szerint:

Az EOQ 2001 / 2002. évi stratégiájának főbb elemei

Általános célkitűzések:

Horizontális fejlesztési irányok:

Vertikális fejlesztési irányok:

Ez utóbbival összefüggésben megjegyzendő, hogy az EOQ csak kivételes esetben vállalja fel a szakbizottságok működtetését, hanem meglevő európai társszervezetekkel kíván együttműködni egy-egy szakterületen.

Az EOQ MNB 2001 / 2002. évi munkaprogramjának főbb pontjai

5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése (Gyaraky Zoltán)

A szakbizottságok tevékenységében kifejezett élénkülés tapasztalható: a magas színvonalú rendezvények látogatottsága, valamint a más társadalmi szervezetekkel való együttműködés kedvezően alakult. Néhány szakbizottság ugyanakkor alig bizonyult működőképesnek.

Sajátos helyzet alakult ki az ISO 9000 Fórum és az EOQ MNB között az ún. kettős tagság intézményének megszüntetésével. Az Ellenőrző Bizottság szükségesnek tartja a két szervezet közötti kapcsolat tisztázását az EOQ MNB befizetési kötelezettségei, valamint a tagsági feltételek egyértelművé tétele érdekében.

Az Ellenőrző Bizottság különös figyelmet fordított a 44. EOQ Kongresszussal kapcsolatos mérlegbeszámolóra. A tételes és a szúrópróbaszerű ellenőrzések eredményei minden esetben igazoltak és megfelelők voltak. A könyvvizsgálói jelentés azonban még nem készült el, így a 44. EOQ Kongresszus végleges elszámolása nem tekinthető lezártnak.

Összességében az Ellenőrző Bizottság az EOQ MNB 2000. évi tevékenységét mind szervezeti, mind gazdálkodási területen kiemelkedőnek ítélte és a Küldöttközgyűlésnek elfogadásra javasolta.

6. A Gyógyszeripari Szakbizottság beszámolója (Dr. Bacsa György)

A Magyar Gyógyszerészeti Társasággal és más szervezetekkel közösen tartott sikeres rendezvények általában minőségügyi, gyógyszertechnikai és szakmapolitikai kérdésekkel foglalkoztak. A Vezetőséget megfiatalították és 5 tagúvá bővítették. Megalkották az SZMSZ-t, amely jelenleg az EOQ MNB Vezetősége előtt van jóváhagyáson. Céljuk a tagtoborzás lehetőleg a gyógyszeripar berkeiből (a fiatalabb korosztályokra összpontosítva), közös szakmai rendezvények megszervezése, a gyógyszeripari minőségbiztosítási rendszer kifejlesztése, valamint az EOQ MNB rendezvényein való aktív részvétel poszterekkel és előadásokkal.

7. Az Oktatási és Továbbképzési Szakbizottság beszámolója (Dr. Harmath József)

A tisztújítás 2000. szeptember végén megtörtént: a titkár Galla Jánosné lett, nemzeti képviselő maradt Lakat Károly. Legfőbb céljuk az EOQ Szakember Tanúsítási / Regisztrációs Rendszer hazai fenntartásában és továbbfejlesztésében való közreműködés. Ennek keretében törekednek a minőségügyi oktatók minél szélesebb körű bevonására a Szakbizottság munkájába, többek között szereplési lehetőséget biztosítva számukra. Szorgalmazzák az együttműködést az EFQM és Szakértői Szakbizottsággal, a Statisztikai Módszerek Szakbizottsággal, a Metrológiai Szakbizottsággal, valamint a Terminológiai Szakbizottsággal.

8. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése (Dr. Réczei Géza)

A Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke megállapította, hogy a 172 választott küldöttből 63-an vannak jelen, de a 14.00 órára ismételten összehívott Küldöttközgyűlés - a küldöttek számától függetlenül - határozatképes.

9. Hozzászólások, vita és szavazás a beszámolók elfogadásáról

Hozzászólás, észrevétel nem volt.

A szavazás az Alapszabály értelmében 3 részből állt:

A Vezetőség beszámolóját az elmúlt évben végzett munkáról a Küldöttközgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Az elszámolást és a Közhasznúsági jelentést a Küldöttközgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Az Ellenőrző Bizottság jelentését a Küldöttközgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

10. Kitüntetések és jutalmak átadása (Dr. Molnár Pál)

“Minőségért 2001” kitüntetésben részesült: Gyaraky Zoltán, Kálmán Albert, Dr. Réthelyi Miklós, Dr. Séra Gyula, Varró Györgyné dr.

A szakbizottsági munka elismeréséért kitüntetésben részesült: Dr. Bacsa György, Dr. Balogh Albert, Bányainé Dr. Sándor Julianna, Dr. Erdős Zoltán, Galla Jánosné, Dr. Harmath József, Dr. Ittzés András, Kesselyák Péter, Lakat Károly, Mikó György, Nándorfi Gyuláné dr., Szegedi Erzsébet, Dr. Tar József, Varga Gábor, Zalán Györgyné.

A háttérmunka elismeréséért kitüntetésben részesült: Dr. Boross Ferenc, Kovács Antalné, Molnár Ingrid, Nyulassy Györgyi, Várkonyi Gábor

11. Javaslatok az EOQ MNB új választmányi tagjaira

Dr. Molnár Pál előterjesztése szerint a Választmány 2 új tag megválasztásáról alakított ki egyeztetett álláspontot, de jelenleg csak 1 jelölttel rendelkezünk: Krämer Tamás. Megválasztását az EOQ Választmányába az indokolja, hogy egyrészt a Minőségügyi Tanácsadók Szövetségének elnöke, másrészt a ConsAct több munkatársa aktívan bekapcsolódott az EOQ MNB különböző szakbizottságainak munkájába.

A jelenlevő küldöttek látható többségben megszavazták Krämer Tamás felvételét a szavazólapra. Más jelölt neve nem merült fel.

12. Szavazás az EOQ MNB új választmányi tagjairól

A Szavazatszedő Bizottság elnöke, Dr. Boross Ferenc röviden ismertette a titkos szavazás módját és az érvényes szavazás feltételeit.

13. A jelenlevő küldöttek a szünetben rendben leadták szavazataikat a Szavazatszedő Bizottság által létesített urnába.

14. A Szavazatszedő Bizottság elnökének jelentése a szavazás eredményéről

A leadott 50 szavazat mind érvényes volt, és Krämer Tamás 49 “igen” és 1 “nem” szavazatot kapott. Így a jelöltet a Választmány tagjává választották.

15. Zárszó

Végezetül Dr. Molnár Pál megköszönte a küldöttek és tagok részvételétt és kijelentette, hogy továbbra is fő feladatának tekinti az EOQ-ban és más nemzetközi szervezetekben meglevő tudás és ismeretanyag hazahozatalát, valamint azok nemzeti alkalmazását érdekeinknek megfelelően. E téren 2000-ben - a Kongresszus megrendezésével - nagyot léptünk előre, elismertségünk és megbecsülésünk az EOQ-ban rendkívül kedvező. Bejelentette, hogy az EOQ MNB elnöki és az EOQ alelnöki pozíciójához kapcsolódó feladatok rendkívüli leterhelést jelentenek, ami miatt az EOQ alelnöki jelöltség vonatkozásában nem tudott egyértelmű választ adni a következő választási periódusra, de képviseletünk a jövőben is mindenképpen biztosítva lesz az EOQ-ban.

Budapest, 2001. május 28.

Készítette: Gabriel Győző, Várkonyi Gábor

Hitelesítette: Dr. Balogh Albert, Gyaraky Zoltán