Szakembertanúsítás

Az EOQ szakember-tanúsítás harmonizált rendszerének rövid ismertetése és dokumentumai

1 oldalas tájékoztató
Regisztrált magyar minőségügyi szakemberek jegyzéke

A legtöbb nemzetközi szervezetnél már sikerült elismertetni a minőséget alapvető menedzsment tudományként. Erre alapozva az utóbbi időben egyre inkább a minőségügyi szakemberek oktatása, képzése, tanúsítása és regisztrálása, valamint általános elismerése került az előtérbe. Ezen a területen az EOQ (European Organization for Quality – Európai Minőségügyi Szervezet) harmonizált rendszerre, amit az EOQ MNB nemzeti hatáskörbe véve alkalmaz meghatározó jelentőségű, mert jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a minőségügyi szakemberek valóban alkalmasak legyenek feladataik ellátására. A következők felvázolják az európai harmonizált rendszer alapjait és legfontosabb követelményeit, továbbá a hazai alkalmazás főbb részleteit.

Európai rendszer

1994-ben került bevezetésre a minőségügyi szakemberek tanúsításának és regisztrálásának EOQ harmonizált rendszere. Ez azokra az oktatási és képesítési sémákra épül, amelyek több EOQ tagszervezetben már működnek, tovább erősítve azokat a vonatkozó eljárások harmonizálásával. Az EOQ harmonizált rendszer tartalmazza a következőket:

– A minőségügyi szakemberek egyes kategóriái számára előírt tudásanyagot, valamint kompetenciákat.

– A továbbképző tanfolyamok keret-óraszámát.

– A tanfolyamok modellszerű összhangját.

– A vizsgáztatás részelemeit és az eljárásokat.

– A tanúsítás és regisztrálás lebonyolítási rendjét.

Ugyanakkor azonban nem írja elő a minőségügyi szakemberek oktatásának módját, nem egységesíti a továbbképző tanfolyamok tananyagát. Az EOQ célja a szakképesítések kölcsönös elismerésének biztosítása a rendszeren belül. Az EOQ harmonizált rendszere világszerte ismert és elfogadott, aminek eredményeképpen eddig már több mint 75 tanúsítványt adtak ki elsősorban Európában, de a világ nagyon sok országában is.

A rendszer ismertetését az alábbi dokumentum foglalja össze:
Tájékoztató a minőségügyi szakemberek EOQ MNB általi tanúsításához és regisztrálásához

Az EOQ harmonizált rendszere követelményeit és előírásait figyelembe véve az az EOQ MNB a következő tanúsítvány-típusokat adja ki saját tanfolyamai vagy az elfogadott Képzési Központok tanfolyamai alapján:

Minőségügyi asszisztens (Quality Assistant – QAS):

A minőségügyi rendszermenedzser mellett részt vesz a minőségirányítási rendszer kialakításában, működtetésében, folyamatos fejlesztésében és tanúsíttatásában.

Minőségirányítási Megbízott (Quality Management Technician – QMT):

Az EOQ MNB Minőségirányítási Megbízott a minőségügyi rendszermenedzser irányítása mellett közreműködik a minőségirányítási rendszer kialakításában, működtetésében, folyamatos fejlesztésében és tanúsíttatásában, valamint feladata megbízás alapján annak képviselete a partnerek irányába is.

Minőségügyi Szakértő (Quality Professional – QP):

Az EOQ MNB Minőségügyi Szakértő elsősorban a minőségtechnikákat ismeri alaposan, valamint azok adaptálásának és eredményes alkalmazásának felelőse. Képes termék- és folyamataudit elvégzésére, belső auditorkénti tevékenységre, beleértve a vevői auditok kezelését és a beszállítók értékelését is.

Minőségügyi Rendszermenedzser (Quality System Manager – QSM):

Képes bevezetni, fenntartani és továbbfejleszteni egy olyan minőségirányítási rendszert, amely bármely méretű szervezet igényeinek megfelel, valamint a vezetés képviselőjeként szerepel, elősegíti a vevői elvárások megismerését az egész szervezetben. Képes termék- és folyamataudit elvégzésére, belső auditori tevékenységre, partnere a külső szervezeteknek a menedzsment rendszerrel kapcsolatos kérdésekben.

Minőségügyi Auditor (Quality Auditor – QA):

Jól ismeri az auditálási gyakorlatot, megfelel az ISO 19011-es szabvány követelményeinek. Képes harmadik fél általi auditot elvégezni, a kompetenciájára kiterjedően figyelembe véve az iparági elvárásokat.

Környezeti Rendszermenedzser (Environmental Systems Manager – ESM):

Képes kialakítani, fenntartani és továbbfejleszteni környezetközpontú irányítási rendszert.· Környezeti Auditor (Environmental Auditor – ESA): képes második és harmadik fél általi környezetvédelmi auditot elvégezni.

TQM Menedzser (TQM Leader – TQML):

Professzionális módon tudja vezetni és támogatni a szervezet vezetését és munkatársait a TQM irányába történő változásmenedzsment során az Európai vagy más hasonló Kiválóság modellek alkalmazásával.

TQM Felülvizsgáló (TQM Assessor -TQMA):

Végre tudja hajtani az önértékeléseket (belső értékelés) és a szervezetek értékelését (külső értékelés), valamint más tevékenységek értékelésére. Az értékeléseket az Európai vagy más Kiválóság Modellek alapján végzi.

Minőség-/Környezetirányítási Rendszer Tanácsadó (Management System Consultant – MSC):

Képes hatékonyan, jól működő minőségirányítási, illetve környezetirányítási rendszerek kialakítására – mind a termelő, mind a szolgáltató szférában, függetlenül a vállalkozás vagy szervezet méretétől. Ismeri a tanácsadási tevékenység főbb összefüggéseit és folyamatait, beleértve a tanácsadói vállalkozás fejlesztését is. Tudatosan alkalmazza a szervezet-átalakítás, változásmenedzsment, projektmenedzsment eszközeit, a TQM munkakultúra fejlesztésének alapvető módszereit. Tisztában van az „ember-ember” kapcsolat etikai, kommunikációs és motivációs tényezőivel.

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben (Quality Manager in Healthcare – QSMH):

Képes kialakítani, bevezetni, fenntartani és továbbfejleszteni egy olyan minőségirányítási rendszert, amely bármely méretű egészségügyi szervezet igényeinek megfelel, elősegíti a vevői (beteg) elvárások megismerését és teljesülését az egész szervezetben. Képes belső auditorkénti tevékenységre, partnere a külső szervezeteknek a menedzsment rendszerrel kapcsolatos kérdésekben.

Élelmiszerbiztonsági Rendszermenedzser (Food Safety System Manager – FSSM):

Képes kialakítani, bevezetni, fenntartani és továbbfejleszteni az élelmiszerbiztonsági irányítási és a HACCP rendszert az élelmiszertermelőknél, -feldolgozóknál és –forgalmazóknál, valamint a közétkeztetés és az éttermi szolgáltatások területén.

Élelmiszerbiztonsági Auditor (Food Safety Auditor – FSA):

Jól ismeri az auditálási gyakorlatot és megfelel az ISO 19011-es szabvány követelményeinek, valamint képes harmadik fél általi auditot elvégezni az ISO 22000-es szabvány alapján.

Információbiztonsági Rendszermenedzser (Information Security Management System Manager – ISMSM):

Képes kialakítani, bevezetni, fenntartani és továbbfejleszteni egy olyan információbiztonsági rendszert, amely bármely méretű szervezet igényeinek megfelel, valamint szakterületén a vezetés képviselője és elősegíti az egész szervezetben a vevői elvárások megismerését az információbiztonság területén.

Információbiztonsági Auditor (Information Security Management System Auditor – ISMSA):

Jól ismeri az auditálási gyakorlatot és megfelel az ISO 19011-es szabvány követelményeinek, valamint képes külső és belső információbiztonsági auditot elvégezni az ISO/IEC 17799-es és más kapcsolódó szabványok szerint.

 


A szakember-tanúsítási eljárás dokumentumai:

Az EOQ MNB szakembertanúsítási díjtételei
(érvényes 2014. január 1-től)

Az EOQ MNB által működtetett, illetve elfogadott Képzési Központok és tanfolyamok jegyzéke a 2014. október 31-i állapot szerint

EOQ MNB Szakembertanúsítás Szakmai Magatartási Szabályzat

Az EOQ MNB Etikai Kódexe EOQ okleveles auditorok és tanácsadók, valamint EOQ TQM felülvizsgálók részére

Általános linkek:

Aktuális tanfolyamajánlatok

Regisztrált magyar minőségügyi szakemberek jegyzéke

A Felnőttképzés dokumentumai

További információk, jelentkezés: info@eoq.hu