Az EOQ MNB 25 éve

Dr. Sütő Kálmán, tiszteletbeli elnök

A 23. budapesti EOQC konferencia előkészítése

Az EOQC Tanácsa a Végrehajtó Bizottság javaslata alapján 1976-ban Koppenhágában tartott 51. ülésén határozatot hozott, hogy a 23. Konferencia megrendezésével Magyarországot bízza meg. A bejelentést a Magyar Nemzeti Bizottság örömmel fogadta és már a következő évben megkezdte a 1979-ben Budapesten sorra kerülő nemzetközi tanácskozás előkészítését.

A Hilton Szállóban 1979. szeptember 4-7 között megtartott konferencia és az azt megelőző VB és Tanácsülés programjának kialakítását az MNB Választmányából, Elnökségéből és az MSZH szakembereiből létrehozott bizottság az EOQC főtitkárának közreműködésével végezte. Több mint 200 előadásjavaslat érkezett 23 országból (köztük az USA-ból, Japánból, Ausztráliából). Ezeket az EOQC MNB 7 szakbizottsága bírálta el, és végül 129 előadás került a konferencia programjában. Emellett további 54 javaslatot tartalék-előadásként fogadtak el.

Az előkészületekről a sajtó és a rádió több alkalommal is hírt adott.

O. Sturen, az ISO főtitkára köszönti az EOQC budapesti Konferenciáját

Kivonat a konferenciát megelőző sajtótájékoztatóból

"Az értekezletre 600 külföldi és 200 magyar minőségügyi szakembert várnak, közöttük nemzetközi hírnevű tudósokat, mérnököket, tervezőket és közgazdászokat, valamint nagyipari vállalatok vezetőit.

Nemcsak az európai országokból érkeznek vendégek: képviseltetik magukat más kontinensen működő minőségügyi szervezetek pl. az Egyesült Államokbeli, a Japán és az Ausztrál Szervezetek.

A budapesti konferencia témája igen időszerű: a minőség ügyét kívánja elemezni a gazdaságosság és az érdekeltség szemszögéből. A minőség fejlesztésének kérdése világviszonylatban ugyanis már túljutott azon, hogy az "csak" életbevágóan szükségszerű. A ma gazdasága már nem "mindenáron" kívánja előállítani a jó minőséget, hanem gazdaságosabban, olcsóbban, kevesebbet felhasználva a rohamosan fogyó nyers anyagokból és energiából. S mindezeket a feladatokat úgy kell megoldani korunk gazdaságának, hogy a megnövekedtet direkt igények mellett az olyan közvetett igényeket is kielégítse, mint többek között a környezetállóság, a környezetvédelmi és a biztonsági követelmények kielégítése stb.

A gazdaságosan végrehajtandó minőségfejlesztés számos feltétele közül a 23. Konferencia műsorra tűzte az érdekeltséget is. A kérdésnek ezt a vonatkozását a szakirodalom sem tárgyalta még alaposabban és a gyakorlat sem konkretizálta a részleteket. Különösen nem úgy, hogy az érdekeltségeken már ne csupán a munkát végző dolgozók vagy üzemek, termelőegységek anyagi érdekeltségét értsük, hanem annak erkölcsi vonatkozásával is egyre fontosabb tényezőként számoljunk.

A minőségfejlesztés ügye a világgazdaságban végbemenő változások miatt társadalmi üggyé vált. A tartós, jó minőségű termék egyben takarékosságot, gazdaságosabb anyag-, energia- és munkaerő-ráfordítást is jelent, s ez ma már nem lehet közömbös egyetlen ország gazdaságában sem. Hasonlóképpen műsorra tűzi a budapesti konferencia a harmadik szektor: a szolgáltatás minőségfejlesztésének elvi és gyakorlati kérdéseit is. Ez a terület is egyre nagyobb szerepet kap a gazdaságokban, közvetlenül érinti az életszínvonalat és ezért a szolgáltatás minősége a minőségfejlesztés szerves részévé vált."

Az EOQC 23. Konferenciájának általános összképe

A konferenciára a világ minden részéről érkeztek szakemberek. Az európai országokon kívül valóban képviseltették magukat az amerikai, japán, ausztrál minőségügyi szervezetek, valamint több fejlődő ország is.

A konferencia külföldi és hazai résztvevői nagy elismeréssel adóztak a jó munkafeltételek biztosításáról. Külön is hangsúlyozták annak a megbecsülésnek a jelentőségét, hogy a nyitó plenáris ülésen az állami és társadalmi szervezetek legmagasabb szinten képviseltették magukat.

A konferencia munkája három szekcióban és négy szemináriumban folyt. Valamennyi tanácskozás terv szerint és zavartalanul zajlott le. A résztvevők kifejthették nézeteiket és hasznos szakmai vitákban kereshették a megoldás módozatait a "Minőség - Gazdaságosság - Érdekeltség" szerteágazó problémáira.

A külföldi szakemberek érdeklődését nagy mértékben felkeltette a magyar minőségszabályozás új irányairól tartott előadás. Később az elhangzottakról a résztvevők a gyakorlatban is meggyőződhettek a gyárlátogatásokon. Közel 250 külföldi szakember kereste fel üzemeinket. A legnagyobb érdeklődés a Jászberényi Hűtőgépgyár és a Videoton iránt nyilvánult meg.

Jó kezdeményezésnek bizonyult a minőségüggyel összefüggő könyvek és folyóiratok első alkalommal Budapesten rendezett kiállítása, melyre 15 országból 120 könyvet és 150 folyóiratot küldtek be.

A Magyar Szabványügyi Hivatal a konferencia tiszteletére pályázatot hirdetett "Minőség - Gazdaságosság - Érdekeltség" címmel, a minőségfejlesztést szolgáló tanulmányok készítésére. Erre 48 pályamunka érkezett be egyetemi, vállalati és intézményi szakemberek tollából. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására a konferencia záró plenáris ülésén került sor.

A szakmai programon túlmenően több kulturális rendezvényre is sor került, melyek magas színvonalon és közmegelégedésre zajlottak le.

A konferencia rendezésének költségeit teljes egészében a résztvevők fedezték. A bevételek meghaladták az előirányzatot, a kiadások a tervezettnél kisebbek voltak. Ennek köszönhető, hogy a konferencia közel egy millió Ft-os nyereséggel zárt. Ha ehhez hozzászámítjuk azt a több százezer dollárt, amelyet a résztvevők szállásköltség, étkezés, vásárlás címén elköltöttek, akkor egyértelműen megállapítható, hogy a konferencia minden szempontból gazdaságos és eredményes pénzügyi vállalkozás is volt Magyarország számára.

A konferencia szakmai értékeléséből levezetett gondolatok

Mind a plenáris üléseken, mind a szekciókban elhangzott előadások magas színvonalúak voltak. A legtöbb előadás a termékek és gyártási folyamatok minőségszabályozásával foglalkozott.

A nemzetközi méretekben egyre inkább kibontakozó gazdasági integráció ugyanakkor megköveteli, hogy a minőséggel ne csak egyes szakemberek vagy néhány osztály foglalkozzék, hanem az egész vállalat, valamennyi dolgozó ügye legyen. Jó példa volt erre a japán Minőségi Körök több előadásban ismertetett gyakorlata.

Számos előadás foglalkozott az állam minőségszabályozó szerepével, ezen belül a szabványosítás jelentőségével. A tagországok közötti együttműködés műszaki akadályainak elhárítását segítheti elő a minőségvizsgálati eredmények országok közötti kölcsönös elismerése. Ennek fontos feltétele, hogy a követelményeket és vizsgálati módszereket tartalmazó nemzetközi szabványok kidolgozása és alkalmazása felgyorsuljon.

Külön szekcióban foglalkoztak a lakossági szolgáltatások minőségének kérdéseivel. Az e témában elhangzott előadások bizonyították, hogy a minőségszabályozás általános elvei vonatkoztathatók a szolgáltatások területére is.

A szekciókban tartott előadások mellett a szakembereknek egyes szemináriumokon lehetőségük nyílt egy-egy témakör alaposabb megvizsgálására. Így pl. rendkívül magas színvonalon cseréltek eszmét a minőség és a ráfordítások, tehát a költségek összefüggéseiről. A világszerte érezhető nyersanyag- és energiaproblémák különös aktualitást adtak e témakörnek. A legfontosabb következtetés az volt, amely szerint az elsőre jó minőségben legyártott termék a legolcsóbb. Így elmaradnak az utólagos javítások és az ezzel járó munkaidő-veszteségek.

Nagy figyelmet fordítottak a szakemberek a termékek megbízhatóságának kérdéseire. A figyelem középpontjába a meghibásodások valószínűségének lehetséges csökkentése, a javítások gyors és pontos elvégzése állt.

A magyar külkereskedelem egyik legfontosabb export-termékcsoportját alkotják az élelmiszerek. Éppen ezért különösen jelentőségű volt, hogy az élelmiszeripari szemináriumon a magyar szakemberek közvetlenül megismerhették a legújabb nemzetközi követelményeket, azok vizsgálati módszereit és ugyanakkor módjuk volt a hazai eredményekről is számot adniuk.

A konferenciából adódó néhány ma is időszerű következtetés

A nemzetközi kereskedelem, a gyártásszakosítás és a kooperáció gyorsütemű fejlődése parancsolóan előírja, hogy a termékekkel, részegységekkel és alkatrészekkel szemben támasztott piaci követelmények változásairól és azok vizsgálati módszereiről a magyar szakemberek minél szélesebb körben és minél gyorsabban megkapják a szükséges információkat. Ebben nagy segítséget nyújtott az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság és az egyes szakbizottságok.

A világszerte érezhető energia- és nyersanyaggondok szükségessé teszik, hogy a magyar minőségügyi szakemberek hazai és nemzetközi szinten keressék azokat a gyakorlati szabályozási módszereket, amelyeknek segítségével a minőség javítása mellett egyidejűleg lehetőség nyílik a gyártási és üzemeltetési ráfordítások mérséklésére a fajlagos anyag- és energiaigény csökkentése révén.

A nemzetközi méretekben kibontakozó gazdasági integráció és az ebbe történő bekapcsolódásunk megköveteli, hogy a minőséggel ne csak az egyes szakemberek foglalkozzanak, hanem ez az egész vállalat, sőt az egész ország ügye legyen.

Az MNB-nek tovább kell szorgalmaznia, hogy az állam szerepe a minőségszabályozásban a helyesen alkalmazott közgazdasági ösztönzők révén növekedjék. A bővülő gazdasági integráció szükségessé teszi, hogy minél korábban megszűnjenek az együttműködésben fellelhető műszaki akadályok. Ennek keretén belül szorgalmazni kell a minőségvizsgálati eredmények kölcsönös elismerését is.

A lakossági szolgáltatások gazdasági és politikai jelentősége parancsolóan igényli, hogy a minőségszabályozásban alkalmazott elveket és gyakorlati módszereket kiterjesszék a szolgáltatások minőségének fejlesztésére is. A korszerű minőségszabályozáshoz szükséges ismeretek elsajátítása érdekében biztosítani kell a megfelelő oktatási intézményeket és formákat. Ebben a folyamatban hasznosítani kell a társadalmi szervezetek lehetőségeit is.

A minőségügy gazdasági és politikai jelentősége, összetettsége együttesen igényli, hogy a magyar szakemberek - hasonlóan egy sor országhoz - minden évben "Országos Minőségügyi Konferencia" keretében vitassák meg az időszerű kérdéseket, tapasztalatokat.

Az éves konferenciák tematikájának megválasztásánál és a konferencia lebonyolításához célszerű, hogy az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság más szerveket is bevonjon.

Biztosítani kell, hogy konferencia ne csak egy rendezvény legyen, hanem olyan szakmai és társadalmi eseménysorozattá váljék, amely alkalmas arra, hogy az egész magyar társadalom figyelmét rendszeresen a minőségfejlesztésre irányítsa.

A Konferencia után

A 23. EOQC Konferencia nagy siker volt. A sajtó, a TV és a Rádió folyamatosan hírt adott az eseményről és méltatta jelentőségét, így országosan is reflektorfénybe került a hazai minőségfejlesztés ügye.

A szervező bizottsághoz eljuttatott számtalan gratuláció, a hazaérkezett külföldi delegáció köszönő levelei bizonyítják, hogy Magyarország jó házigazdája volt e nagyszabású rendezvénynek. Néhány idézet a kapott elismerések közül:

"A legnagyobb elismerésemet fejezem ki a legsikeresebb nemzetközi minőségügyi konferencia rendezéséért, amilyen valaha is részt vettem. Gratulálok magyar vendéglátóinknak mind a konferencia tudományos színvonalának biztosításában elért eredményeikért, mind a meleg baráti fogadtatásért, amelyet valamennyien érezhettünk budapesti látogatásunk alkalmával."

Dr. Arnold Feigenbaum (USA)

"Amikor, mint az EOQC elnöke, először jártam itt a jelen konferencia előkészítése alkalmával sem a Hilton Szálloda, sem pedig a többi kiegészítő intézmény nem állt készen. Gratulálok a magyaroknak és különösen a minőségügyi szakembereknek eredményeihez. Dr. Sütő és Dr. Almássy uraknak pedig őszinte elismerésemet és nagyrabecsülésemet fejezem ki."

Blanco (Spanyolország)

"A japán delegáció nevében szeretném kifejezni legteljesebb elismerésünket az EOQC konferencia során elért nagy sikerekért. Szívből jövő köszönet. Remélem és meggyőződésem, hogy az ilyen együttműködésen keresztül a biztonság és béke ügyéhez is sikerül hozzájárulni."

Imazumi (Japán)

"Bizonyára kevesen vannak ebben a teremben, akik - velem együtt - minden egyes eddigi EOQC konferencián részt vettek. Amennyiben azonban mégis akadna ilyen, bizonyára egyetért velem abban, hogy a budapesti konferencia ezek sorában egy csúcspontot képvisel.

Mindent nagyon köszönök!"

Prof. Dr. Walter Masing (NSZK)

A konferenciára történő felkészülés az elhangzott hazai és külföldi előadások jó összegzései voltak az elért eredményeknek, összehasonlítási alapul szolgáltak ahhoz, hogy gondos számvetés után reálisan megállapíthassuk, hol tartunk, milyen eredményeket értünk el az előző években, mik a hiányosságaink és mit kell tennünk a minőségfejlesztésben, a korszerű minőségszabályozások elterjesztésében, az új minőségi szemlélet kialakításában.

Az MNB a nemzetközi konferencia ajánlásainak megfelelően a teendőkre Intézkedési Tervet dolgozott ki. Ebben többek között határozat született arra, hogy a következő évtől kezdve minden évben egynapos Országos Minőségügyi Konferenciát kell tartani, ahol széleskörű fórumon, a legkiválóbb hazai szakértők bevonásával kell megvitatni az időszerű hazai minőségügyi teendőket, felhasználva a hazai és nemzetközi tapasztalatokat.

Az MNB vállalt kötelezettségét teljesítette. 1980 novemberében az első országos konferencián - melynek témája megegyezett az előző évi nemzetközi konferenciával - az MNB elnöke a következőkben összegezhette a kezdeményezés sikerét.

Vissza az előző lapra